I. ÚS 2643/13 #1Usnesení ÚS ze dne 06.02.2014

I.ÚS 2643/13 ze dne 6. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové soudců a Ludvíka Davida a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. V., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Mírov, zastoupeného Mgr. Václavem Bubeníkem, advokátem, se sídlem v Moravské Třebové, Cihlářova 167/4, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2013, č. j. 30 Cdo 1376/2012-373, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 2. 11. 2011, č. j. 70 Co 302/2011-345, a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 22. 9. 2010, č. j. 38 Nc 1402/2009-260, takto:

Opatrovníkem vedlejších účastníků řízení nezl. A. V. a nezl. D. V., t. č. v péči prarodičů J. a L. D., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D., ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem vykazujícím veškeré náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), brojí stěžovatel proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů, kterými byl zbaven rodičovské zodpovědnosti k oběma nezl. dětem.

Podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka. Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

V dané věci se jedná o zbavení rodičovské zodpovědnosti stěžovatele k nezl. dětem, za situace, kdy druhého rodiče nezl. děti nemají v důsledku trestného činu stěžovatele, a jsou v péči pěstounů (prarodičů). Za takové konstelace naléhavě vyvstává otázka ochrany zájmů nezletilých dětí, neboť stěžovatel byl rodičovské zodpovědnosti pravomocně zbaven a jeho zájmy (dle výsledků dosavadního řízení) mohou kolidovat se zájmy nezletilých, přičemž objektivní ochrana zájmů nezletilých dětí není v tomto případě zaručena ani na straně širšího příbuzenstva. Ústavnímu soudu nezbylo, než ustanovit opatrovníka schopného účinně a kvalifikovaně hájit zájmy vedlejších účastníků v řízení o ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 2643/13. S ohledem na závažnost projednávané věci a specifičnost předložené otázky se jeví právě jmenovaný opatrovník jako nejvhodnější.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. února 2014

Kateřina Šimáčková, v.r.

předsedkyně senátu