I. ÚS 2588/10 #1Usnesení ÚS ze dne 18.10.2010

I.ÚS 2588/10 ze dne 18. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. K., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2010, čj. 28 Co 279/2010 - 922, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. září 2010 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, kterou navrhl zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Praze.

Stěžovatelova stížnost nesplňovala zákonem stanovené náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, obsažené v § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), neboť nebyl zastoupen advokátem na základě kvalifikované plné moci (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl stěžovatel výzvou soudce zpravodaje ze dne 8. září 2010 vyzván k odstranění těchto vad ve lhůtě 30ti dnů od jejího doručení. Stěžovatel byl současně poučen, že neodstraní-li vady své ústavní stížnosti ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítne podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 9. září 2010. Lhůta třiceti dnů k odstranění vad marně uplynula v pondělí 11. října 2010. Přípisem z téhož dne stěžovatel zaslal pouze informaci o tom, že požádal Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta k podání ústavní stížnosti, aniž by tuto skutečnost, případě plnou moc, do dnešního dne jakkoliv doložil.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě soudem stanovené neodstranil, jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Proto nezbylo než jeho ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu