I. ÚS 2570/15 #2Usnesení ÚS ze dne 09.12.2015

I.ÚS 2570/15 ze dne 9. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl předsedou Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Roberta Machally, zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 2, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 206/2014-33 ze dne 11. června 2015 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 76 A 37/2012-33 ze dne 4. srpna 2014, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci jako účastníků řízení a vedlejšího účastníka Krajského úřadu Olomouckého kraje, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2570/15 ze dne 26. října 2015 se opravuje tak, že v jeho záhlaví se slova "Krajského soudu v Ostravě" doplňují pomlčkou a slovy "pobočky v Olomouci" a slova "Moravskoslezského kraje" se mění na slova "Olomouckého kraje". V odstavci 1 odůvodnění se slova "Krajský soud v Ostravě" doplňují pomlčkou a slovy "pobočka v Olomouci" a slova "Moravskoslezského kraje" se mění na slova "Olomouckého kraje".

Odůvodnění:

1. V záhlaví i odůvodnění písemného vyhotovení usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2570/15 ze dne 26. října 2015 došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá v nesprávném označení soudu prvního stupně (účastníka řízení) a správního orgánu (vedlejšího účastníka řízení), které v dané věci rozhodovaly.

2. Ústavní soud proto k opravě uvedené zjevné nesprávnosti vydal toto opravné usnesení podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2015

Ludvík David v. r.

předseda senátu