I. ÚS 2495/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.07.2012

I.ÚS 2495/12 ze dne 24. 7. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 24. července 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele FOCUS-METAL, s. r. o., IČ 62303414, se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem Ostrava, Poštovní 2, o ústavní stížnosti proti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. 19 Co 37/2012 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 30. listopadu 2011 sp. zn. 0 Nc 24104/2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených usnesení, jimiž soudy rozhodly o přerušení řízení o nařízení prodeje nemovité zástavy, a to do pravomocného skončení řízení vedeného u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 18 C 337/2008. Uvedl, že dle jeho přesvědčení pro takové rozhodnutí za současného stavu - platného rozhodčího nálezu i soudcovského zástavního práva - nebyl dán důvod, naopak pro nařízení prodeje zástavy byly splněny všechny zákonné podmínky. Soudy však přerušily řízení s tím, že v budoucnu může dojít ke změně stavu (zrušením rozhodčího nálezu), čímž ale zasáhly do jeho práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajský soud v Hradci Králové přezkoumal rozhodnutí soudu I. stupně, jímž bylo přerušeno řízení o prodeji nemovité zástavy, a důvodně je potvrdil, když shodně s Okresním soudem v Ústí nad Orlicí skutečnost, že probíhá řízení o zrušení rozhodčího nálezu (pod sp. zn. 18 C 337/2008), který je exekučním titulem pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí žalovaného, k nimž bylo zřízeno zástavní právo pro zajištění pohledávky žalobce, hodnotil jako opodstatněný důvod pro přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu. Rozhodnutí soudu II. stupně obsahuje přiléhavé a vyčerpávající odůvodnění, na něž lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2012

Vojen Güttler

předseda senátu Ústavního soudu