I. ÚS 2355/15 #1Usnesení ÚS ze dne 08.10.2015

I.ÚS 2355/15 ze dne 8. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 2355/15 stěžovatele JUDr. Martina Grubnera, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, a ve věci ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 2356/15 stěžovatelky JUDr. Barbory Grubnerové, zastoupené JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, advokátem se sídlem Kolínská 1686/13, Praha 3, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami I. ÚS 2355/15 a III. ÚS 2356/15 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou I. ÚS 2355/15.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. V zájmu hospodárnosti řízení tak může soud podle ustanovení § 112 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke společnému řízení spojit věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní soud v současné době projednává ve výroku uvedené ústavní stížnosti, ve kterých stěžovatelé brojí proti jinému zásahu orgánu veřejné moci.

Stěžovatel JUDr. Martin Grubner namítá, že postupem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby pořádkové policie, Pohotovostního a eskortního oddělení, stěžovateli byla znemožněna dne 3. 6. 2015 návštěva jím zvolené obhájkyně JUDr. Barbory Grubnerové a že postupem Vězeňské služby ČR, Vazební věznice Praha-Ruzyně, byla stěžovateli znemožněna návštěva substituenta Mgr. Lukáše Vajdy jím zvoleného obhájce JUDr. Tomáše Sokola dne 5. 6. 2015, v obou případech za účasti Městského státního zastupitelství v Praze a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru hospodářské kriminality, 1. oddělení, čímž došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, zakotvených v čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka JUDr. Barbora Grubnerová namítá, že postupem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby pořádkové policie, Pohotovostního a eskortního oddělení, stěžovatelce byla znemožněna dne 3. 6. 2015 návštěva jejího klienta JUDr. Martina Grubnera a že postupem Vězeňské služby ČR, Vazební věznice Praha-Ruzyně, byla stěžovatelce znemožněna dne 5. 6. 2015 návštěva jejího klienta JUDr. Martina Grubnera, v obou případech za účasti Městského státního zastupitelství v Praze a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru hospodářské kriminality, 1. oddělení, čímž došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv, zakotvených v čl. 3 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

Obě ústavní stížnosti se v podstatné části týkají téže věci a týchž účastníků.

Stěžovatel JUDr. Grubner namítá, že mu nebyla umožněna návštěva jeho advokátky, JUDr. Grubnerové, zatímco stěžovatelka JUDr. Grubnerová z pozice advokátky namítá, že jí nebyl umožněn přístup za jejím klientem, JUDr. Grubnerem. S ohledem na své pozice namítají každý porušení jiného práva (JUDr. Grubner čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny, JUDr. Grubnerová čl. 3 a čl. 26 Listiny), nicméně toto porušení oba spatřují ve stejném zásahu orgánu veřejné moci - postupu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby pořádkové policie, Pohotovostního a eskortního oddělení, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru hospodářské kriminality, 1. oddělení, kteří JUDr. Grubnerové coby advokátce znemožnili návštěvu jejího klienta, JUDr. Grubnera. Oba stěžovatelé také argumentují totožným nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1855/08 ze dne 13. 1. 2009.

Vzhledem k výše uvedenému je účelné ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 2355/15 (stěžovatel JUDr. Martin Grubner, soudce zpravodaj Ludvík David) a sp. zn. III. ÚS 2356/15 (stěžovatelka JUDr. Barbora Grubnerová, soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) spojit ke společnému projednání pod sp. zn. I. ÚS 2355/15.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 8. října 2015

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu