I. ÚS 231/14 #1Usnesení ÚS ze dne 08.04.2014

I.ÚS 231/14 ze dne 8. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o návrhu stěžovatele CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ 22827854, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Hulváky, bez zastoupení, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. července 2013 č. j. 85 C 122/2012-17 a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. listopadu 2013 č. j. 57 Co 836/2013-38, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16. 1. 2014, které Ústavní soud obdržel dne 19. 1. 2014, stěžovatel brojil proti rozhodnutím vydaným v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Ústavním soudem.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá).

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 23. 1. 2014 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené 30denní lhůtě. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy, tedy že jeho podání bude odmítnuto. Ústavní soud stěžovatele poučil též o tom, že navrhovatelům ani jiným účastníkům sice advokáty neustanovuje, mají však možnost žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden ve výzvě. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel výzvu dne 25. 1. 2014.

Stěžovatel reagoval přípisem ze dne 21. 2. 2014 označeným jako "Žádost o prodloužení lhůty" a požadoval, aby mu k odstranění vad podání byla ze strany soudu poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů s odůvodněním, že dosud neobdržel od České advokátní komory žádné vyjádření k žádosti o určení advokáta.

Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty Ústavní soud fakticky vyhověl, protože neodmítl jeho návrh kvůli neodstranění vad až do dnešních dnů.

Vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, však stěžovatel nenapravil. Lhůta poskytnutá stěžovateli proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 o. s. ř. (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

Ve věci žádosti stěžovatele o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem bylo řízení o určení advokáta k poskytnutí právní služby dle § 18 zákona o advokacii Českou advokátní komorou zastaveno (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), protože stěžovatel nedoložil, ve lhůtě poskytnuté Českou advokátní komorou, ani kdo je oprávněn za něj jednat ani originál plné moci opravňující k jeho zastupování.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka