I. ÚS 23/95Usnesení ÚS ze dne 18.04.1995

I.ÚS 23/95 ze dne 18. 4. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 23/95 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti 1) F.N., 2) E.H., 3) D.T., 4) A.M., zastoupených advokátem JUDr. J.K., o určení, zda konfiskační výměry č. 3625/Zaj 46 ze dne 4. 9. 1946 a č. 2954/Zaj 46 ze dne 4. 7. 1946 vydané ONV v J., byly vydány oprávněně a zda jsou nadále platné,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé požádali Ústavní soud o určení, zda shora uvedené konfiskační výměry vydané "proti rodině N." byly vydány oprávněně a jsou nadále platné.

V případě konfiskačního výměru č. 2954/Zaj 46 soudce zpravodaj zjistil, že nebyly vyčerpány všechny prostředky, které zákon k ochraně práva účastníkům poskytuje. Sami stěžovatelé také uvedli, že tento konfiskační výměr nebyl žalobou napaden. V tomto rozsahu je tedy ústavní stížnost nepřípustná (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.).

U obou výměrů, tedy u výměru č. 2954/Zaj 46 a u výměru č. 3625/Zaj 46, se stěžovatel v ústavní stížnosti domáhal určení, "zda výměry byly vydány oprávněně a jsou nadále platné". Z ust. § 72 a následujících citovaného zákona (zejména z ust. § 82 odst. 1-3) je však zřejmé, že se takového určení u Ústavního soudu domáhat nelze. Z těchto ustanovení je patrna i příslušnost Ústavního soudu, pokud jde o návrh, který je v ústavní stížnosti obsažen. U obou výměrů jsou tedy splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

1

Ústavní soud podotýká, že v souzené věci nešlo o vadu návrhu ve smyslu § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. Návrh v podstatě obsahuje náležitosti vyžadované v tomto ustanovení, mimo jiné je z něho patrno, čeho se stěžovatelé domáhají, avšak návrh sám byl vymezen tak, že pro jeho projednání není Ústavní soud příslušný.

Z výše uvedených důvodů soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 1995

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

2