I. ÚS 2250/15 #1Usnesení ÚS ze dne 05.10.2015

I.ÚS 2250/15 ze dne 5. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele V. V., t.č. Věznice P.O.BOX 18, Pardubice, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 1 T 169/2013, rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 To 97/2014 a sp. zn. 13 To 308/2014, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2015, č.j. 8 Tdo 176/2015-25, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2015, č.j. 8 Tdo 177/2015-26, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 7. 2015, stěžovatel brojí proti výše uvedeným rozhodnutím.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 24. 8. 2015 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky je patrné, že stěžovatel výzvu převzal dne 26. 8. 2015.

Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil. Neučinil tak ani do dnešního dne. O prodloužení lhůty k odstranění vad stěžovatel také nepožádal.

Ústavní soud proto z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. 10. 2015

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu