I. ÚS 206/03Usnesení ÚS ze dne 14.07.2003

I.ÚS 206/03 ze dne 14. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. E. Š., S., a.s., , O. S., spol. s r.o., N. D., H., O., a.s., S. Š., Ing. J. S., J. U., L. T., F. T., S. P., J. S., Z. Š., J. S., Ing. M. P., Ing. J. Š., F. R., S. Š., J. P., J. O., Ing. V. O., J. P., Ing. J. P., J. R., Ing. J. U., B. T., Ing. B. S., zastoupených JUDr. V. V.

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka Ing. E. Š. a dalších 25 stěžovatelů (všech zastoupených advokátem JUDr. V. V.) brojí ústavní stížností proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 6. 2002, č.j. 30 C 187/98-46, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2003, č.j. 20 Co 630/2002-89.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl právnímu zástupci stěžovatelů doručen dne 3. 2. 2003. To ostatně uvádějí i stěžovatelé. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti dne 4. 4. 2003 - faxem a týmž dnem k poštovní přepravě - tedy uplynula delší doba, než kterou připouští zákon. Posledním dnem zákonné 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti byl totiž den 3. 4. 2003

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2003

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj