I. ÚS 199/95Usnesení ÚS ze dne 23.11.1995

I.ÚS 199/95 ze dne 23. 11. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 199/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele P.V., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 13 T 214/94, ze dne 29. 6. 1995,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 28. 8. 1995 namítal nesprávnost rozhodnutí Okresního soudu Ostrava, sp. zn. 13 T 214/94, ze dne 29. 6. 1995, na jehož základě byl odsouzen pro tr. čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. Ve svém podání vytýká soudu nesprávné hodnocení provedených důkazů, neboť podle jeho názoru výsledky dokazování jasně dokazovaly jeho nevinu. Protože tedy došlo podle navrhovatele k porušení ústavou garantovaných práv, dovolává se pomoci nebo dohledu ze strany Ústavního soudu ČR.

Přípisem ze dne 1. 9. 1995 byl navrhovatel vyzván Ústavním soudem ČR k odstranění vad svého podání a současně byl poučen, že pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení soudní výzvy vady podání neodstraní bude jeho návrh č. 182 / 1993 Sb. odmítnut.

1

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena 4. 9. 1995, lhůta k jejich odstranění marně uplynula 4. 10. 1995. Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtěsoudem určené, tj. do 4. 10. 1995, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následních neodstranění vad podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., rozhodl Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že jeho návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 1995

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR