I. ÚS 1974/14 #2Usnesení ÚS ze dne 26.11.2014

I.ÚS 1974/14 ze dne 26. 11. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl předsedkyní senátu Kateřinou Šimáčkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Jany A. (jedná se o pseudonym), zastoupené JUDr. Jiřím Ondrouškem, advokátem, se sídlem Senovážné náměstí 23, Praha 1, pro účely zjištění její vůle podat ústavní stížnost zastoupené opatrovníkem Mgr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem, se sídlem Rumunská 22/28, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 119/2014-43 ze dne 20. 3. 2014 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. 19 L 2011/2013-23 ze dne 8. 10. 2013 takto:

I. Ústavní soud svolává k projednání věci na den 10. 12. 2014 na 11.00 do Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8, jiný soudní rok.

II. Z jiného soudního roku je vyloučena veřejnost.

Odůvodnění:

Stěžovatelka si v ústavní stížnosti stěžuje na svou nedobrovolnou hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ve které se nachází od 11. 8. 2013. Ústavní stížností se domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů o tom, že její další držení v ústavu zdravotnické péče je přípustné (§ 191d odst. 4 občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2013). Stěžovatelka byla zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím Okresního soudu Praha-západ č. j. 12 Nc 654/2009-62 ze dne 29. 3. 2011.

Podle § 63 zákona o Ústavním soudu lze na řízení před Ústavním soudem přiměřeně použít i jiné soudní řády. Možnost přiměřené aplikace jiných soudních řádů než občanského soudního řádu vyplývá z judikatury Ústavního soudu [viz např. trestní řád v nálezu sp. zn. III. ÚS 188/99 ze dne 4. 11. 1999 (N 156/16 SbNU 157), či přímo zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v usnesení sp. zn. I. ÚS 1963/13 ze dne 29. 5. 2014] i komentářové literatury (viz Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil, I.: Zákon o Ústavním soudu s komentářem, Praha: ASPI, 2007, komentář k § 63).

Podle § 18 zákona o zvláštních řízeních soudních považuje-li to soud za vhodné, svolá k přípravě a projednání věci jiný soudní rok a přizve k němu účastníky. Při jiném soudním roku dá soud účastníkům prostor, aby se k věci vyjádřili, nebo zjistí jejich stanoviska jiným vhodným způsobem. Způsob, místo a průběh jiného soudního roku určuje předseda senátu opatřením. Jiný soudní rok se může konat mimo soudní budovu nebo mimo obvyklou úřední dobu soudu. Z jiného soudního roku může předseda senátu vyloučit veřejnost.

Soudkyně zpravodajka v souvislosti se shromažďováním potřebných podkladů pro projednání této ústavní stížnosti (§ 42 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) považuje za nutné zjistit stanovisko samotné stěžovatelky k ústavní stížnosti. Za tímto účelem, jako předsedkyně senátu (viz 18 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu), svolává jiný soudní rok, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Místem konání jiného soudního roku je Psychiatrická nemocnice Bohnice, kde je stěžovatelka momentálně hospitalizována. V průběhu jiného soudního roku bude zjišťováno stanovisko stěžovatelky k ústavní stížnosti a její vyjádření k věci. S ohledem na potřebu zajistit neformální atmosféru, ve které nejlépe bude stanovisko stěžovatelky, která trpí duševní nemocí a její svéprávnost je omezena, zjištěno, rozhodla předsedkyně senátu o vyloučení veřejnosti.

K účasti na jiném soudním roku jsou vyzváni účastníci řízení, kterými s odkazem na § 76 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jsou stěžovatelka se svým Ústavním soudem ustanoveným kolizním opatrovníkem, Městský soud v Praze a Obvodní soud pro Prahu 8.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

předsedkyně senátu