I. ÚS 1856/11 #1Usnesení ÚS ze dne 22.08.2011

I.ÚS 1856/11 ze dne 22. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. P., proti postupu Okresního soudu v Přerově a Městského soudu v Brně, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala, dne 23. června 2011, ústavní stížnost proti postupu shora označených obecných soudů při rozhodování o její žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta. Ústavní stížnost nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zaslal soudce zpravodaj stěžovatelce výzvu, ve které ji upozornil na vady jejího návrhu, spočívající v nedostatku povinného zastoupení advokátem. Zároveň jí stanovil lhůtu 30 dnů k jejich odstranění s poučením, že pokud vady neodstraní do třiceti dnů od doručení výzvy, bude její ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovatelce doručena do vlastních rukou dne 13. července 2011.

Na tuto výzvu reagovala dopisem ze dne 11. srpna 2011, ve kterém požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad, protože: "čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Krajského soudu v Ostravě".

Stěžovatelka tedy ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranila a neučinila tak ani do dnešního dne. Navíc, z jejího dopisu vyplývá, že v dané věci zatím nedošlo k vydání konečného rozhodnutí. Za této situace nemá smysl prodlužovat lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti, směřující m.j. i proti rozhodnutím, která budou teprve vydána. Proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu