I. ÚS 1849/20 #1Usnesení ÚS ze dne 08.07.2020

I.ÚS 1849/20 ze dne 8. 7. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Mgr. Danuše Korczynské, bez právního zastoupení, proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. 4 Co 16/2020-80 ze dne 19. května 2020 a Krajského soudu v Ostravě č. j. 23 C 10/2017-75 ze dne 18. února 2020, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 2. července 2020 se navrhovatelka domáhá zrušení v záhlaví označených usnesení s tím, že Česká advokátní komora jí nechce zástupce ustanovit a požaduje, aby Ústavní soud vyčkal, než jí bude advokát určen.

Podání nesplňuje náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka není zastoupena, přičemž z lustra Ústavního soudu je patrné, že se na Ústavní soud obrátila opakovaně v různých věcech a byla prokazatelně poučena o nezbytnosti povinného zastoupení; pro nesplnění této podmínky pak byla opakovaně i odmítnuta. I tentokrát učinila podání bez právního zastoupení. Za daného stavu věci lze dovodit její informovanost a nové poučování by bylo formalistické a bezpředmětné. Pro neefektivnost dalšího poučování či vyčkávání Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj