I. ÚS 178/99Usnesení ÚS ze dne 02.07.1999

I.ÚS 178/99 ze dne 2. 7. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. J. R., o návrhu na zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 12 Co 823/97, ze dne 9. 11. 1998, a rozsudku Okresního soudu v Plzni, sp. zn. 21 C 95/95, ze dne 5. 2. 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání ze dne 31. 3. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 7. 4. 1999, napadl rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 12 Co 823/97, ze dne 9. 11. 1998, a rozsudek Okresního soudu v Plzni, sp. zn. 21 C 95/95, ze dne 5. 2. 1997. Návrh však nepodal prostřednictvím advokáta podle ustanovení § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, s odůvodněním, že požádal písemně Českou advokátní komoru o přidělení advokáta podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. K dotazu Ústavního soudu sdělila dne 31. 5. 1999 Česká advokátní komora, že přípisem ze dne 14. 4. 1999 byl ing. J. R. určen advokátem JUDr. M. B.

Po tomto sdělení vyzval Ústavní soud přípisem ze dne 3. 6. 1999 navrhovatele i jeho právního zástupce k odstranění vad podání. Návrh neměl všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

K odstranění vytýkaných nedostatků mu byla stanovena lhůta, která činila 10 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli a jeho právnímu zástupci.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 2. července 1999

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu