I. ÚS 1778/14 #1Usnesení ÚS ze dne 11.06.2014

I.ÚS 1778/14 ze dne 11. 6. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti J. V., bez právního zastoupení, proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích č. j. 47 T 70/2011-583, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 1. 2013 č. j. 4 To 514/2012-614 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013 č. j. 8 Tdo 585/2013-40, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 22. 5. 2014. Stěžovatel v něm mimo jiné namítal, že byl odsouzen, ačkoli žádný trestný čin nespáchal.

Dříve než Ústavní soud přikročí k věcnému přezkumu napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje všechny podmínky kladené na ni zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mimo jiné též to, zda byla podána včas.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost je třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. V případě stěžovatele bylo tímto posledním prostředkem podané dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013 odmítnuto.

Stěžovatel v návrhu sice neuvedl, kdy mu bylo napadené usnesení doručeno, dotazem na Okresní soud v Teplicích však bylo zjištěno, že se tak stalo dne 26. 8. 2013. Je tedy zřejmé, že stěžovatel podal ústavní stížnost po lhůtě stanovené zákonem.

Za této situace Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, aniž by považoval za účelné vyzývat stěžovatele k odstranění vad jeho podání, spočívajících zejména v absenci právního zastoupení, a to z důvodu šetření výdajů stěžovatele ve věci, v níž ani po případném odstranění vad podání nemá šanci na úspěch z již shora uvedeného důvodu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. června 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj