I. ÚS 174/96Usnesení ÚS ze dne 26.11.1996

I.ÚS 174/96 ze dne 26. 11. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 174/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele B.Ch., o ústavní stížnosti na postup příslušníků Policie ČR, takto:

Návrh seodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání postupu příslušníků Policie ČR, která dle jeho názoru při jeho zadržení a vyšetřování pro trestnou činnost porušila svým jednáním jeho základní lidská práva a svobody, neboť s ním zacházela velmi hrubě, odmítla mu osobní přítomnost obhájce u výslechů a obvinila ho z trestné činnosti, aniž by k tomu měla přímé důkazy.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., stanoví. Navrhovatel neuvedl, které konkrétní právo nebo svoboda byly zásahem policie porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), z návrhu nebylo patrno, které věci konkrétně se týká a nebyly označeny důkazy, nebylo patrno, čeho se vlastně navrhovatel domáhá. Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 cit. zák.), z návrhu nebylo zřejmé, zda navrhovatel dříve, než se obrátil na Ústavní soud, vyčerpal všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zák.), a konečně navrhovatel nebyl

1

zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.)

Na základě těchto skutečností ústavní soud navrhovatele na nedostatky návrhu upozornil a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, dospěl Ústavnísoud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

Brně 26. listopadu 1996JUDr.Vladimír Klokočka, DrSc soudce Ústavního soudu ČR

2