I. ÚS 17/93Usnesení ÚS ze dne 28.09.1993

I.ÚS 17/93 ze dne 28. 9. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA Sp zn. I. ÚS 17/93

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky I.K., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 10, v soudním řízení, za účasti vedlejšího účastníka H.P.,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti postupu Obvodního

soudu pro Prahu 10 v řízení vedeném u tamního soudu pod sp. zn.

10 C 111/91 o jejím návrhu proti odpůrci H.P. na

"zrušení užívacího práva odpůrce a na vyklizení bytu". Podle

obsahu stížnosti existují v uvedeném řízení neodůvodněné průtahy.

Podle ust. § 75 zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu

ústavní stížnost je nepřípustná; jestliže stěžovatel nevyčerpal

všechny prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje.

Podmínky tohoto ustanovení jsou v daném případě splněny, neboť v

době podání ústavní stížnosti bylo řízení před obvodním soudem

dosud v běhu a pravomocné rozhodnutí tedy nebylo vydáno (srov.

ust. § 72 odst. 1 písm. a) cit. zák.).

Výjimku stanoví tento zákon v § 75 odst. 2 písm. b) tehdy, jestliže v řízení o podaném opravném prostředku podle odst. 1 dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo může vzniknout vážná a neodvratitelná újma. O takový případ však nejde, neboť podle obsahu ústavní stížnosti dochází k průtahům v řízení před soudem prvého stupně, nikoli v řízení opravném.

Proto Ústavní soud soudcem zpravodajem ústavní stížnost jako nepřípustnou odmítl (§ 72 odst. 3, § 43 odst. 1 písm. f) cit. zák.).

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Brno, dne 28. 9. 1993

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj