I. ÚS 1599/18 #1Usnesení ÚS ze dne 23.05.2018

I.ÚS 1599/18 ze dne 23. 5. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Ing. Františka Brychty, proti usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 6 As 390/2017-38 ze dne 14. 2. 2018, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Přestože byl navrhovatel v minulosti v souvislosti s jeho předchozími podáními (např. ve věcech vedených pod sp. zn. II. ÚS 602/02, II. ÚS 338/04, II. ÚS 524/04, IV. ÚS 815/05, IV. ÚS 182/06, III. ÚS 559/08, I. ÚS 3033/08, III. ÚS 123/09, IV. ÚS 1321/09, III. ÚS 4004/16, II. ÚS 4248/16, II. ÚS 403/17, III. ÚS 1993/17, IV. ÚS 2716/17, IV. ÚS 2717/17, I. ÚS 3458/17, I. ÚS 3609/17) opakovaně Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nyní podaný návrh tyto podmínky rovněž nesplňuje. Navrhovatel ani nijak nedoložil podání žádosti o určení advokáta Českou advokátní komorou.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatele dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu, jak se ostatně vyjádřil i v řízeních navrhovatele vedených pod sp. zn. III. ÚS 583/18, IV. ÚS 428/10, setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

Na základě výše u vedeného byla ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. května 2018

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj