I. ÚS 154/94Usnesení ÚS ze dne 02.02.1995

I.ÚS 154/94 ze dne 2. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 154/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky J.P., o ústavní stížnosti na postup O.ú. N., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se ve svém návrhu domáhala přezkoumání postupu O.ú. N., v řízení o žádosti o navrácení pozemků do jejího vlastnictví.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu, č. 182/93 Sb., stanoví.

V návrhu není uvedeno, které základní právo nebo svoboda navrhovatelky bylo porušeno a jakým jednáním orgánu veřejné moci k tomu došlo (§ 72 odst. 1 cit. zák.), z návrhu nebylo patrno, které věci se týká, co sleduje, nebyly vylíčeny rozhodující skutečnosti, nebylo patrno, čeho se navrhovatelka domáhá, ani označeny důkazy, jichž se dovolává, ani nebyl zaslán v dostatečném počtu stejnopisů (§ 34 cit. zák.). Dále nebylo zřejmé, zda navrhovatelka vyčerpala všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 cit. zák.) a k návrhu nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 74 cit. zák.). Konečně navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem, komerčním právníkem ani notářem (§ 30 cit. zák.).

Na základě těchto skutečností soud o uvedených nedostatcích navrhovatelku vyrozuměl a stanovil jí lhůtu 30 dnů od doručení k odstranění nedostatků.

1

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranila, dospěl soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu, a proto,mimo ústní jednání,usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 1995

prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR