I. ÚS 152/99Usnesení ÚS ze dne 23.06.1999

I.ÚS 152/99 ze dne 23. 6. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelek ing. I. H., J. T., a J. S., všech zastoupených Mgr. P. H., advokátem,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelky podaly návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 16. 3. 1999, označeným jako stížnost na postup soudů.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 31. 3. 1999 byly stěžovatelky vyzvány, aby odstranily nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 15. 5. 1999, zejména aby byly podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stěžovatelky již při podání návrhu zastoupeny, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona. V dané lhůtě byly Ústavnímu soudu předloženy plné moci výše uvedeného advokáta, kterého Ústavní soud vyzval k doplnění ústavní stížnosti ve lhůtě do 18. 6. 1999.

Vyzvaný advokát vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil.Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. června 1999JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu