I. ÚS 1467/13 #2Usnesení ÚS ze dne 10.12.2015

I.ÚS 1467/13 ze dne 10. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaj) a Vladimíra Kůrky v řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Bourke Trust a. s. (dříve PYRGHOS LEFKOS a. s.), IČ 27404501, se sídlem Praha 1, Opletalova 1337, zastoupené Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem se sídlem Rubeška 393/7, Praha 9, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013 č. j. 29 ICdo 3/2013-283, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. října 2012 č. j. 13 VSOL 41/2012-266 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. května 2012 č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, spolu s návrhem na zrušení ustanovení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.,*) o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), za účasti Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně, jako účastníků řízení, a a) České spořitelny, a. s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, zastoupené JUDr. Tomášem Richterem, LL.M., Ph.D., se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, a b) JUDr. Miloslavy Horské, insolvenční správkyně dlužníka Oděvní podnik, a. s., IČ 66217253, se sídlem Velkopavlovická 25, Brno, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

I. Řízení ve věci I. ÚS 1467/13 se přerušuje.

II. Návrh na zrušení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.,*) o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se postupuje k rozhodnutí plénu Ústavního soudu.

___________________________________________________

*) ve znění opravného usnesení ze dne 10. 12. 2015

Odůvodnění:

1. V řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 1467/13 se stěžovatel Bourke Trust a. s. domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013 č. j. 29 ICdo 3/2013-283, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. října 2012 č. j. 13 VSOL 41/2012-266 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. května 2012 č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, přičemž tvrdil, že v důsledku těchto soudních rozhodnutí došlo k porušení čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

2. Spolu s ústavní stížností stěžovatel podal za použití § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), návrh na zrušení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.,*) o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který zdůvodnil tím, že citovaná ustanovení porušují čl. 11 a 36 Listiny.

3. Ústavní stížnost v souladu s rozvrhem práce Ústavního soudu byla jako soudkyni zpravodajce přidělena Ivaně Janů. V souvislosti s uplynutím mandátu jmenované ústavní soudkyně byla předmětná věc (ke dni 17. 9. 2014 neskončená) na základě ustanovení § 12 odst. 18 (přechodná ustanovení) rozvrhu práce Ústavního soudu v platném znění (Org. 61/14) přidělena novému soudci zpravodaji, a to Janu Filipovi, čemuž odpovídá i nové složení senátu; Ústavní soud stěžovatele o této změně vyrozuměl.

4. Ústavní stížnost byla podána včas oprávněným stěžovatelem, který byl účastníkem řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí napadené ústavní stížností. Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný a stěžovatel je právně zastoupen v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona o Ústavním soudu. Ústavní stížnost je přípustná, neboť stěžovatel vyčerpal všechny zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a contrario), a ani nepředstavuje zjevně neopodstatněný návrh [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

5. Proto III. senát Ústavního soudu rozhodl podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu tak, že řízení ve věci ústavní stížnosti proti výše označeným rozsudkům obecných soudů se přerušuje a návrh na zrušení výše citovaných ustanovení se postupuje plénu Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

___________________________________________________

*) ve znění opravného usnesení ze dne 10. 12. 2015