I. ÚS 142/18 #1Usnesení ÚS ze dne 17.01.2018

I.ÚS 142/18 ze dne 17. 1. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Petra Bartheldiho, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2017 č. j. 30 Cdo 3527/2017-194, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 1. 2018 domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Přestože již byl navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatele dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních vedených pod sp. zn. II. ÚS 1779/16, II. ÚS 1616/16, I. ÚS 879/16, II. ÚS 293/16, II. ÚS 292/16, III. ÚS 3759/15 a I. ÚS 478/17, I. ÚS 716/17, IV. ÚS 714/17, I. ÚS 1941/17, III. ÚS 1939/17, IV. ÚS 1934/17, IV. ÚS 1938/17, IV. ÚS 2974/17, IV. ÚS 3267/17, a řadě dalších) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

Ústavní soud proto návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2018

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj