I. ÚS 13/96Usnesení ÚS ze dne 13.03.1996

I.ÚS 13/96 ze dne 13. 3. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 13/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne ve věci stěžovatele V.J. ml., proti blíže neoznačenému rozhodnutí ve věci srážek z důchodu,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 9. 1. 1996 domáhá zrušení blíže neoznačeného rozhodnutí (zřejmě F.ú.) se žádostí, aby ústavní soud vydal příkaz "důchodovému úřadu" k zastavení srážek z jeho invalidního důchodu a k vrácení sražených částek.

Dne 24. 1. 1996 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

1

Y

I. ÚS 13/96

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. března 1996

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

2