I. ÚS 1271/11 #1Usnesení ÚS ze dne 08.06.2011

I.ÚS 1271/11 ze dne 8. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Společenství vlastníků Skřivanská 459, 461, 462, se sídlem Skřivanská 462, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 26761386, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 12. 2009, č. j. 16 C 82/2009-33, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2010, č. j. 62 Co 151/2010-52, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá "posouzení postupu" obou soudů a přezkoumání souladu jejich rozhodnutí s čl. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 16 C 82/2009, zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2010, č. j. 62 Co 151/2010-52, bylo obecnému zmocněnci stěžovatele (JUDr. M. M.) doručen dne 18. 8. 2010.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Z obsahu spisu však plyne, že od doručení napadeného usnesení Městského soudu v Praze obecnému zmocněnci stěžovatele do svěření ústavní stížnosti poštovní přepravě dne 28. 4. 2011 uplynula doba delší, než zákon o Ústavním soudu připouští. Zmeškání zákonné lhůty prominout nelze.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2011

Vojen Güttler, v. r.

soudce zpravodaj