I. ÚS 1243/10 #1Usnesení ÚS ze dne 09.07.2010

I.ÚS 1243/10 ze dne 9. 7. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. J., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 29. 4. 2010 doručeno podání stěžovatele, označené jako "stížnost", které si sepsal sám.

Dříve než může Ústavní soud přikročit k věcnému přezkumu "stížností" napadeného rozhodnutí, je povinen zjistit, zda ústavní stížnost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Protože stěžovatel advokátem zastoupen nebyl, byl soudcem zpravodajem výzvou ze dne 6. května 2010 vyzván, aby ústavní stížnost doplnil a podal prostřednictvím advokáta s tím, aby přiložil jeho plnou moc a kopie napadených rozhodnutí. K odstranění zmíněných vad mu byla určena lhůta 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva obsahovala i poučení o důsledku neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva byla doručena do datové schránky stěžovatele dne 6. května 2010, lhůta k odstranění vad tedy marně uplynula dne 7. června 2010.

Ve svém podání ze dne 16. května 2010 stěžovatel pouze zopakoval důvody podané "stížnosti", aniž by vytknuté vady odstranil, přičemž doslovně uvedl, že "striktní požadavek o zastupování před vaším úřadem je v rozporu s Listinou práv a svobod".

Přestože byl stěžovatel poučen o tom, že neodstranění vytknutých vad ve stanovené lhůtě je důvodem pro odmítnutí ústavní stížnosti, k jejich odstranění nepřistoupil. Proto nezbylo než podanou ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu