I. ÚS 1215/09 #1Usnesení ÚS ze dne 01.07.2009

I.ÚS 1215/09 ze dne 1. 7. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci navrhovatele L. H., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 5. 2009 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele. Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), včetně absence právního zastoupení, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Výše uvedená výzva byla dle doručenky navrhovateli doručena dne 25. 5. 2009.

Dne 1. 7. 2009 Ústavní soud obdržel podání Mgr. N. R., advokátky, ve kterém se označuje za právní zástupkyni stěžovatele s tím, že podává zpětvzetí ústavní stížnosti. K tomuto podání však nebyla přiložena žádná plná moc, Ústavní soud jej tedy nemohl považovat ani za odstranění absence právního zastoupení stěžovatele, ani za zpětvzetí ústavní stížnosti.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. července 2009

Ivana Janů, v.r..

soudce zpravodaj