I. ÚS 1205/20 #1Usnesení ÚS ze dne 16.06.2020

I.ÚS 1205/20 ze dne 16. 6. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném ze soudců a soudkyň Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Pavla Rychetského, Radovana Suchánka, Vladimíra Sládečka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatele Vladimíra Koubka, zastoupeného JUDr. Janem Žižlavským, advokátem, sídlem Dvořákova 588/13, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2020 č. j. 2 As 67/2019-26 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2019 č. j. 33 A 28/2017-88, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1205/20, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května 2020 č. j. 9 As 65/2020-50 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. února 2020 č. j. 62 A 92/2018-130, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1606/20, a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. dubna 2020 č. j. 7 As 110/2019-20 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. února 2019 č. j. 62 A 107/2017-107, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1607/20, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, jako účastníků řízení, a Magistrátu města Brna, sídlem Malinovského náměstí 624/3, Brno, obchodní společnosti GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, obchodní společnosti Technické sítě Brno, a. s., sídlem Barvířská 822/5, Brno, obchodní společnosti E.ON Distribuce, a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a obchodní společnosti CETIN, a. s., sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, jako vedlejších účastníků řízení, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami I. ÚS 1205/20, II. ÚS 1606/20 a IV. ÚS 1607/20 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou I. ÚS 1205/20.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť v postupu soudů shledává porušení jeho ústavně zaručených práv.

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatel argumentačně obdobnými ústavními stížnostmi brojí jednak proti rozhodnutím o uložení pokut za pokračování ve stavebních pracích a jednak proti rozhodnutí o odstranění stavby přípojek inženýrských sítí, vše v souvislosti se stavbou hotelu při ulici N. v katastrálním území Líšeň. Na základě těchto zjištění, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení Ústavní soud spojil ve výroku uvedené věci ke společnému řízení.

4. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2020 č. Org. 1/20 (úplné znění pod č. Org. 23/20) je soudcem zpravodajem u spojených věcí soudce Tomáš Lichovník, neboť mu byla přidělena první ze spojovaných ústavních stížností vedená pod sp. zn. I. ÚS 1205/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. června 2020

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu