I. ÚS 110/93Usnesení ÚS ze dne 29.03.1994 Pravomoc soudu přezkoumávat rozhodnutí správních orgánů s vyjímkou těch, jež jsou vyjmenována v §248 o.s.ř.

1. Z ustanovení obsažených v hlavě druhé páté části občanského soudního řádu (rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů) plyne, že soudy nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů jen v případech, které jsou výslovně uvedeny v ust. § 248 odst. 1 , 2 o.s.ř. Podle § 248 odst. 3 o.s.ř. jsou kromě toho z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A , která je součástí tohoto zákona.

2. Výkon civilní služby je upraven zákonem č. 18/1992 Sb. , o civilní službě. Rozhodnutí podle něho vydaná však v citovaných ustanoveních občanského soudního řádu uvedena nejsou. Rovněž obor "civilní služba", ani zákon č. 18/1992 Sb. (popř. zák. č. 73/1990 Sb. , který mu předcházel) nejsou v příloze A k občanskému soudnímu řádu uvedeny. Výčet případů, které jsou z přezkoumávání soudů vyloučeny, je v této příloze uveden taxativně.

I.ÚS 110/93 ze dne 29. 3. 1994

U 9/2 SbNU 215

Pravomoc soudu přezkoumávat rozhodnutí správních orgánů s vyjímkou těch, jež jsou vyjmenována v §248 o.s.ř.

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. U., zast. advokátem JUDr. L. H., proti povolávacímu příkazu O.Ú. v H., č.j.21P/15/soc-Ka/93 ze dne 24.8.1993, k výkonu civilní služby takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal ústavní stížnost, v níž se domáhal zkrácení civilní služby z 24 měsíců na 12 měsíců, které mu bylo stanoveno výše citovaným rozhodnutím, neboť dle jeho mínění tímto rozhodnutím byl porušen zákon.

Podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č . 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání usnesením návrh odmítne bez přítomnosti účastníků, je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak. Totéž se týká i ústavní stížnosti (§ 72 odst. 3 cit. zák.).

Podle § 75 odst. 1 cit. zák. ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Podmínky těchto ustanovení jsou splněny.

V souzené věci byl vydán povolávací příkaz okresního úřadu, který má povahu rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 244 odst. 3 o.s.ř. (srov § 13 zák. č. 18/1992 Sb.).

Platí obecná zásada, že rozhodnutí orgánu veřejné správy přezkoumávají soudy na základě žalob nebo opravných prostředků. V daném případě bylo vydáno rozhodnutí, které je pravomocné, takže opravný prostředek proti němu nepřicházel v úvahu (§ 250l o.s.ř.). Je tedy třeba zkoumat, zda měl stěžovatel podat proti napadenému rozhodnutí okresního úřadu správní žalobu.

Z ustanovení upravených v hlavě druhé páté části obč. soud. řádu (rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů) plyne, že soudy nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů jen v případech, které jsou výslovně uvedeny v ust. § 248 odst. 1, 2 o.s.ř. Podle § 248 odst. 3 o.s.ř. jsou kromě toho z přezkoumání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A, která je součástí tohoto zákona.

Podmínky těchto ustanovení nejsou v souzené věci splněny.

Výkon civilní služby je upraven zákonem č. 18/1992 Sb., o civilní službě. Rozhodnutí podle něho vydaná však v citovaných ustanoveních obč. soud. řádu uvedena nejsou. Rovněž obor "civilní služba" ani zákon č. 18/1992 Sb.(popř. zák. č. 73/1990 Sb., který mu předcházel), nejsou v cit. příloze A k obč. soud. řádu uvedeny. Výčet případů, které jsou z přezkoumávání soudů vyloučeny, je v této příloze uveden taxativně. Bylo proto

na stěžovateli, aby proti povolávacímu příkazu podal správní žalobu. To však stěžovatel neučinil.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že po věcné stránce nelze vyloučit přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§ 65 a násl. zák. č. 71/1967 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. 3. 1994

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj