I. ÚS 1052/14 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2014

I.ÚS 1052/14 ze dne 20. 5. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou o ústavní stížnosti stěžovatele Ali Brem Hamada, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 64 Co 336/2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. 3. 2014 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 28. 3. 2014, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil, naopak požadoval, aby mu Ústavní soud ustanovil advokáta, ačkoli byl poučen o možnosti požádat si o advokáta u České advokátní komory. Přesto Ústavní soud opakovaně stěžovatele o této možnosti poučil v přípise ze dne 15. 4. 2014 a stanovil mu další lhůtu pro odstranění vad. Stěžovatel však na tento další přípis nereagoval a ani v této další lhůtě vady podání neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudkyní zpravodajkou (mimo ústní jednání) návrh stěžovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

soudkyně zpravodajka