Vol 74/2010 - 12Usnesení NSS ze dne 23.11.2010

Vol 74/2010 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatele: Občanské sdružení Pro občany Karlovy Studánky, se sídlem Karlova Studánka 31, o neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obce Karlova Studánka ve volbách konaných ve dnech 15. – 16. 10. 2010, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2010, č. j. 22 A 146/2010 – 10,

takto:

I. Kasační stížnost navrhovatele se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 11. 2010 a označeným jako kasační stížnost se navrhovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2010, čj. 22 A 146/2010 – 10. Uvedl přitom, že napadeným usnesením byl odmítnut jeho návrh, podaný Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 10. 2010, jímž se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti volby kandidátky Radky Chudové do zastupitelstva obce Karlova Studánka ve volbách konaných ve dnech 15. – 16. 10. 2010.

Rozhodnutí napadené kasační stížností bylo krajským soudem vydáno ve věcech voleb dle části třetí, hlavy druhé, dílu čtvrtého soudního řádu správního. Kasační stížnost ve věcech volebních je však dle § 104 odst. 1 s. ř. s. nepřípustná. Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 104 odst. 1 s. ř. s. a § 120 s. ř. s.

Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu