Vol 54/2017 - 15Usnesení NSS ze dne 14.11.2017

Vol 54/2017 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci navrhovatelky: J. M., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatelka dne 3. 11. 2017 doručila Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Za důvod návrhu označila skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž spatřovala porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Navrhovatelka dále poukázala na protiústavnost § 49 odst. 2 volebního zákona a zakotvení pětiprocentní volební klauzule. Toto ustanovení dle navrhovatelky diskriminuje malé strany a hnutí, porušuje právo na volnou soutěž politických stran a je tedy v rozporu s čl. 5 Ústavy a čl. 22 a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Navrhovatelka dále uvádí, že každá politická strana anebo politické hnutí musí podle § 31 odst. 4 volebního zákona zaplatit příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 15 000 Kč za každý volební kraj, tj. 210 000 Kč za všechny volební kraje v České republice. Navrhovatelka považuje tuto částku za příliš vysokou, neboť znemožňuje malým stranám účast ve volbách v rozporu s čl. 21 odst. 4 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod. V této souvislosti navrhovatelka žádá o předložení věci Ústavnímu soudu. Navrhovatelka dále považuje za nelegitimní a nedemokratické financování politických stran ze státního rozpočtu. Dále namítá, že Česká televize a Český rozhlas neposkytují malým politickým stranám a hnutím dostatečný prostor k prezentaci svého programu a cílů ve vysílacím čase. Navrhovatelka upozorňuje na skutečnost, že televize Nova odvysílala den před volbami rozhovor s volebními lídry hnutí ANO Andrejem Babišem a ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Není jí přitom jasné, z jakých důvodů byli vybráni zrovna tito dva kandidáti.

[2] Předseda senátu usnesením č. j. Vol 54/2017-10 ze dne 6. 11. 2017 s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatelka byla současně poučena o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatelka měla zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byla navrhovatelka zapsána do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl hrubě ovlivnit výsledek volby napadených kandidátů, a konečně měla formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovatelce doručeno dne 6. 11. 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně ve čtvrtek 9. 11. 2017, aniž navrhovatelka vady odstranila. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byla navrhovatelka poučena.

[4] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu