Vol 3/2006Usnesení NSS ze dne 08.06.2006

Vol 3/2006 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele P. F., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem U Obecního domu 3, Praha 1, v řízení o návrhu na neplatnost voleb poslanců pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2006 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb poslanců pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. 6. 2006. Poukazuje v něm na nerovnoměrné rozložení času vyhrazeného jednotlivým politickým stranám v České televizi. Tuto nerovnoměrnost spatřuje zejména v tom, že strana Č. p. oznámila ústy svého předsedy, že odstupuje z voleb, ve vysílacích časech sobě vyhrazených však propagovala O., jejíž čas určený pro agitaci tak byl dvojnásobný oproti ostatním účastníkům voleb. Obecné zvýhodňování dvojice největších politických stran a naopak znevýhodňování stran menších, zejména pak stran, jejichž volební preference nepřekračovaly pětiprocentní hranici, pak spatřuje stěžovatel i v celkovém přístupu celoplošných televizních stanic.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, podle jehož § 87 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

č. j. Vol 3/2006 - 7

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech zvolených kandidátů, i když je v tomto směru nedostatečně konkretizován. Odstranění vad návrhu je však na místě pouze tam, kde jde o návrh věcně projednatelný. Tak tomu v daném případě není.

Návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.). Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise dne 6. 6. 2006, lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tedy 7. 6. 2006. Návrh doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2006 byl podán dříve, než byl vyhlášen výsledek voleb, který je návrhem zpochybňován, a tedy dříve, než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet; jde tedy o návrh předčasný.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu