Vol 2/2006Usnesení NSS ze dne 08.06.2006

Vol 2/2006 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěch Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Karla Šimky, v právní věci navrhovatele B. H., proti odpůrci Státní volební komisi, se sídlem U Obecního domu 3, Praha 1, v řízení o návrhu na neplatnost voleb kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2006 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006, a to z důvodu porušování volebního zákona včetně prováděcí vyhlášky k němu, jakož i vyhlášky č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, zejména § 4, novelizovaného zákonem č. 128/2000 Sb., včetně vyhlášky č. 326/2000 Sb., protože „nebyla řádně právně provedena změna názvu ulice na T., takže dosud je platný zákonný název L. ulice“. Podle navrhovatele, změnu názvu ulice provedli samozvaní poslanci, bylo zcizeno jméno a příjmení prezidenta T., ačkoli v usnesení je uváděno „přejmenování“, což právní normy neznají. Změna názvu ulice nebyla přitom řádně zveřejněna ani na úřední desce, ani oznámena všem občanům dle správního řádu. Navrhovatel upozorňuje na to, že mu byl nezákonně anonymem Mgr. K. zcizen platný občanský průkaz (s platností na doživotí a zákonným označením ulice L.). Přestože na nezákonnost přejmenování ulice poukazuje navrhovatel již od roku 1989, členové volební komise v O. tuto skutečnosti ignorovali a proto navrhovatel opětovně vznáší námitku nezákonné změny názvu ulice L.včetně všech právních úkonů, kde je nezákonně uváděna ulice T. Proto v den konání voleb, kdy se dostavil do volební místnosti (dne 2. 6. 2006 od 18.30 do 19.21 hodin) požádal členy komise o zavolání Policie ČR, aby „byl doklad o nezákonném konání volební komise

č. j. Vol 2/2006 - 8

v souvislosti s přejmenováním ulice.“ Cca po 10-15 minutách marného čekání se z volební místnosti vzdálil. V sobotu dne 3. 6. 2006 si přečetl na úřední tabuli obce O. výsledky voleb, kde jsou uvedeny pouze počty voličů, počty platných hlasů a výsledky voleb. Je uváděna poznámka, že nejsou uvedeny preferenční hlasy. Navrhovatel vznáší námitku, neboť zde není uveden skutečný počet oprávněných voličů, kteří se dostavili do volebních místností a kolika občanům a z jakého „zákonného“ důvodu nebylo umožněno volit. Z výše uvedených důvodů pokládá i tyto volby (včetně předchozích) za neplatné. Poukazuje rovněž na to, že žádný z příslušných orgánů se jeho předchozími stížnostmi na nezákonné rozhodování rovněž nezabýval a nepředal je příslušnému soudu.

Nejvyšší správní soud musel návrh pana B. H. odmítnout z procesních důvodů, aniž by se mohl zabývat jeho věcnou důvodností.

Podle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatností volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Soudní přezkoumání ve věcech volebních je zařazeno v oddílu 5. uvedeného zákona (§ 86 a násl.). Podle § 87 odst. 1 uvedeného zákona se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 150/2002 Sb.) podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Podání navrhovatele by podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby všech zvolených kandidátů, i když je v tomto směru nedostatečně konkretizován. Odstranění vad návrhu by však bylo na místě pouze tam, kde jde o návrh věcně projednatelný. Tak tomu v daném případě není.

Jak již bylo řečeno návrh lze podat do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Oficiální výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. června 2006, byly oficiálně vyhlášeny v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 volebního zákona dne 6. 6. 2006 (zveřejněním téhož dne v deníku H.). Lhůta k podání návrhu na neplatnost volby kandidátů počala běžet následujícího dne, to jest 7. 6. 2006, neboť podle ustanovení § 97a odst. 1 volebního zákona se do běhu 10 denní lhůty k podání takového návrhu nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty, což neplatí jen v případě, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. V daném případě jde o lhůtu určenou podle dnů (nikoliv hodin), a proto se do běhu lhůty nezapočítává den rozhodný pro její počátek, což je den vyhlášení výsledků voleb, tedy 6. 6. 2006. Lhůta počíná běžet dne 7. 6. 2006 a jelikož jde o lhůtu 10 denní, končí dne 16. 6. 2006 v 16 hodin (§ 97 odst. 3 uvedeného zákona).

Návrh podaný navrhovatelem na poště dne 5. 6. 2006 a doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2006 byl tudíž podán dříve, než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet; jde tudíž o návrh předčasný.

č. j. Vol 2/2006 - 9

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako předčasný odmítl /§ 46 odst. 1 písm. b) s ř. s./.

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu