Pst 1/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 12.01.2021

Pst 1/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: T. J., za účasti: politické hnutí ANO 2011, IČO 7144339, sídlem Babická 2329/2, Praha, týkající se návrhu na rozpuštění politického hnutí,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 31. prosince 2020 návrh na rozpuštění politického hnutí ANO 2011 mimo jiné z důvodu (ve stručnosti), že jako vládní strana toto hnutí neiniciovalo žádná včasná opatření proti epidemii covid-19 a svou nečinností ohrozilo životy a zdraví občanů České republiky. Návrh byl doplněn podáními doručenými ve dnech 5., 6., 7. a 10. ledna 2021.

[2] Podle § 94 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) se lze u soudu domáhat rozpuštění politické strany nebo politického hnutí za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, o rozpuštění strany a hnutí, pozastavení činnosti strany a hnutí a o znovuobnovení jejich činnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Návrh podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že kromě vlády, případně prezidenta republiky nemůže nikdo jiný takový návrh učinit. Na vládu se lze obrátit toliko s podnětem k tomu, aby takový návrh – jsou-li k tomu splněny zákonné předpoklady – k Nejvyššímu správnímu soudu podala.

[3] Vzhledem k tomu, že navrhovatel není ani vládou, ani prezidentem republiky, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než návrh odmítnout jako podaný osobou zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], aniž by se jím věcně zabýval.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2021

Tomáš Langášek

předseda senátu