Nao 78/2011 - 41Usnesení NSS ze dne 31.10.2011

Nao 78/2011 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2008, čj. MV-49374-11/KM-2008, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Karly Cháberové z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Ca 316/2008,

takto:

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Karla Cháberová není vyloučena z projednávání věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Ca 316/2008.

Odůvodnění:

Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2008, čj. MV-49374-11/KM-2008.

Podáním ze dne 25. 9. 2011 žalobce namítl, že „JUDr. Karla Cháberová není v žalobě 6 Ca 321/2008 přiděleným zákonným soudcem“. Námitku odůvodnil tím, že podal u městského soudu řadu žalob a téměř všechny byly přiděleny senátu 6 Ca. To je podle žalobce v případě zákonného postupu a respektování rozvrhu práce vyloučeno. Navíc u žádného spisu z roku 2008 dosud nebylo nařízeno jednání, proto se žalobce domáhal i prošetření průtahů v řízení a toho, zda u městského soudu nedochází k ovlivňování při přidělování věcí. Přidělení věci JUDr. Karle Cháberové není podle žalobce náhodné a má nějaký důvod a účel. Žalobce proto zároveň namítl podjatost JUDr. Karly Cháberové.

JUDr. Karla Cháberová uvedla, že nemá žádný vztah k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v postupu soudce v projednávané věci, nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci není dán žádný z důvodů, pro které by JUDr. Karla Cháberová měla být vyloučena z projednávání a rozhodování.

Tvrzeným důvodem vyloučení soudkyně je totiž její postup, resp. tvrzená nečinnost, v jiných věcech stěžovatele. To ovšem podle již zmíněného ustanovení soudního řádu správního nemůže být důvodem vyloučení soudce.

Dalším tvrzeným důvodem podjatosti je poměrně neurčitě formulovaná námitka, že podle zákona a rozvrhu práce bylo vyloučeno přidělení věci JUDr. Karle Cháberové. V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatuje, že vedle obecnosti námitky, která brání jejímu podrobnějšímu projednání, se tvrzené důvody míjejí s důvody podjatosti ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. Pokud by námitka směřovala proti nesprávnému obsazení soudu, mohla by být za splnění dalších zákonných náležitostí stížní námitkou ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. z důvodu tvrzené zmatečnosti řízení před městským soudem. V této podobě by však přicházela v úvahu až v rámci řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí městského soudu.

O případné podjatosti uvedené soudkyně nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spisu.

Nejvyšší správní soud neshledal zákonné důvody pro vyloučení soudkyně městského soudu JUDr. Karly Cháberové, proto rozhodl, že není vyloučena z projednávání a rozhodování předmětné věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2011

JUDr. Jan Passer

předseda senátu