Nao 46/2011 - 172Usnesení NSS ze dne 09.06.2011

Nao 46/2011 - 172

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, zast. JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Riegrova 12, Olomouc, v řízení o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha, vznesené v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2010, čj. 38 Cad 30/2004 – 150,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Petr Průcha, JUDr. Jaroslav Vlašín a JUDr. Milan Kamlach nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ads 71/2011.

Odůvodnění:

Z přípisu zaslaného stěžovatelem, který byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 11. 5. 2011, vyplynulo, že stěžovatel vznáší námitku podjatosti vůči soudcům třetího senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Petru Průchovi, JUDr. Jaroslavu Vlašínovi a JUDr. Milanu Kamlachovi, neboť: „Ve výše uvedené věci a uvedení soudci – osoby NSS, opakovaně jednají ve svých komunistických a postkomunistických zločinech, opakovaně na mou osobu pořídili celou sérii teroristických útoků a vražd za použití policie ČR.“ Námitku podjatosti vyhodnotil Nejvyšší správní soud jako včasnou.

Z § 8 odst. 5 s. ř. s. vyplývá, že pokud účastník namítne podjatost soudce, o vyloučení soudce rozhodne po jeho vyjádření usnesením Nejvyšší správní soud. Ke vznesené námitce podjatosti se uvedení soudci vyjádřili tak, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o jejich podjatosti a že nemají k projednávané věci ani k účastníkům žádný vztah.

První senát Nejvyššího správního soudu posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 8 odst. 5 s. ř. s. musí být námitka podjatosti zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ze stěžovatelem uváděných neurčitých a nijak blíže specifikovaných tvrzení o „komunistických a postkomunistických zločinech“ a „teroristických útocích či vraždách“ nelze dovodit naplnění byť jediného důvodu uvedeného v § 8 odst. 1 s. ř. s. pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci, neboť žádné z nich nesvědčí o přímém poměru jmenovaných soudců k věci nebo k účastníkovi - žalobci. Tento závěr ostatně stvrzuje také vyjádření soudců, jejichž podjatost byla namítnuta.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

Z námitky samotné i z předloženého spisu vyplynulo, že žádný z důvodů podjatosti podle § 8 odst. 1 s. ř. s. dán není a stěžovatel jej ani relevantně netvrdí. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že důvod pro vyloučení soudců není dán. S ohledem na skutečnosti, že stěžovatel v rozporu s § 8 odst. 5 s. ř. s. žádný relevantní důvod neuvedl, a soudci, kteří věc mají rozhodovat, takovýto důvod sami neshledávají, nemohl Nejvyšší správní soud rozhodnout jinak, nežli tak, že soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Petr Průcha, JUDr. Jaroslav Vlašín a JUDr. Milan Kamlach nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí dané věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2011

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu