Nao 380/2014 - 117Usnesení NSS ze dne 10.10.2014

Nao 380/2014 - 117

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Ing. J. K., zast. JUDr. Ludmilou Krátkou, advokátkou se sídlem Škrochova 22, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 9. 7. 2012, č. j. 5502/12-1400-704389, vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 29 Af 94/2012, o námitce podjatosti vznesené žalobcem vůči soudcům senátu 29 Af Krajského soudu v Brně,

takto:

Soudci Krajského soudu v Brně JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D. a Mgr. Petr Pospíšil nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 29 Af 94/2012.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně žalobce napadl rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 9. 7. 2012, č. j. 5502/12-1400-704389.

Podáním doručeným soudu dne 30. 9. 2014 uplatnil žalobce námitku podjatosti vůči soudcům senátu 29 Af Krajského soudu v Brně, kteří by měli jeho věc rozhodovat, a navrhl, aby věc byla předložena jinému senátu či soudu. Tutéž námitku žalobce následně vznesl na jednání, které se konalo tentýž den.

Ve svém podání označeném jako „Námitka ve smyslu §§ 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb. – stížnost na postup soudu a ve věci žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, návrh na odnětí věcí a přikázání jinému senátu resp. soudu“ žalobce napadal postup soudu ve věci sp. zn. 29 Af 147/2011, kdy soud nevyhověl jeho žádosti ze dne 23. 6. 2014 o odročení jednání nařízeného na 24. 6. 2014. Jako důvod odročení žalobce uvedl, že mu v důsledku pobytu v zahraničí nebylo doručeno předvolání a nebyla mu zachována lhůta na přípravu. Žalobce dále namítal, že rozhodnutí soudu v dané věci hrubě porušuje zákonná ustanovení na ochranu osobnosti, neboť sděluje důvěrné informace ze zdravotní dokumentace žalobce. V uvedeném postupu soudu žalobce spatřoval porušení čl. 7, čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, což dle žalobce vyvolává pochybnosti o nestrannosti postupu předmětného senátu.

Ve vyjádření k podané námitce soudci JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D. a Mgr. Petr Pospíšil shodně uvedli, že se necítí být v projednávané věci podjatí. Nemají k žalobci, účastníkům ani k předmětu řízení žádný osobní vztah a na výsledku řízení nejsou nijak zainteresováni. Namítané důvody podjatosti se týkají řízení vedeného krajským soudem ve věci sp. zn. 29 Af 147/2011, na jejímž projednávání a rozhodování se uvedení členové senátu 29 Af podíleli. Tyto okolnosti však dle členů předmětného senátu nemohou být dle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), důvodem pro vyloučení soudce.

JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D. k údajnému sdělování důvěrných informací ze žalobcovy zdravotní dokumentace jako soudce zpravodaj uvedla, že do zdravotní dokumentace nebylo nahlíženo a ani nebyla soudu předkládána. Vzhledem k opakovaným omluvám žalobce z nařízených soudních jednání z důvodu zdravotní neschopnosti byly pouze tyto důvody a jejich závažnost telefonicky ověřovány u ošetřujícího lékaře a zjišťována prognóza, kdy se bude žalobce moci soudního jednání účastnit. O tom byl vždy pořízen úřední záznam do spisu. Dle zjištěných informací soud nařizoval soudní jednání. Žalobce na výzvu soudu, kdy se bude moci jednání účastnit, neodpověděl.

Při posouzení důvodnosti námitky podjatosti vycházel Nejvyšší správní soud z § 8 odst. 1 s. ř. s., podle kterého jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce však nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak, jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nestranně a spravedlivě.

Žalobce odůvodnil námitku podjatosti soudců senátu 29 Af krajského soudu výhradami k procesnímu postupu soudu a jeho následnému rozhodnutí ve věci sp. zn. 29 Af 147/2011. Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. in fine však důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Pro závěr o podjatosti soudců není dostačující obecné a subjektivní přesvědčení navrhovatele. Na základě obsahu vznesené námitky tak nelze žalobci přisvědčit, že by jím uvedené skutečnosti zakládaly důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců. Námitka podjatosti vznesená žalobcem proti soudcům senátu 29 Af krajského soudu je tedy nedůvodná.

Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. října 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu