Nao 27/2021 - 74Usnesení NSS ze dne 16.03.2021

Nao 27/2021 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobců: a) F. S., b) L. S., proti žalovanému: Městský úřad Boskovice, se sídlem náměstí 9. května 2, Boskovice, ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, o námitce podjatosti vznesené žalobci ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 5/2021

takto:

Členové a členka senátu 30 A Krajského soudu v Brně Mgr. Milan Procházka, Mgr. Karel Černín, Ph.D., a JUDr. Ing. Vendula Sochorová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 5/2021.

Odůvodnění:

[1] Podáním ze dne 7. 2. 2021 vznesli žalobce a žalobkyně ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 5/2021 námitku podjatosti všech členů senátu 30 A, který je podle rozvrhu práce tohoto krajského soudu příslušný k projednání a rozhodnutí věci.

[2] Důvod podjatosti podle žalobců spočívá v tom, že senát krajského soudu v řízeních vedených pod sp. zn. 30 A 121/2020 a 30 A 100/2020 straní žalovanému a osobám, které krajský soud označil (podle názoru žalobců nesprávně) jako účastníky řízení (jde o sousedy žalobců). Projevy náklonnosti členů tohoto senátu vůči žalovanému a sousedům žalobců spatřují žalobci ve formulaci rozsudku čj. 30 A 121/2020-105, v zaslání usnesení čj. 30 A 100/2020-25 o odmítnutí žaloby žalovanému a v nečinnosti tohoto senátu, v důsledku čehož museli žalobci podat návrh na provedení procesního úkonu k NSS. Žalobci dále vyčítají senátu 30 A, že v rozsudku nedostatečně zrekapituloval jejich reakci na příkaz krajského úřadu a dále že nepředložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o návrhu na provedení procesního úkonu a raději sám vydal rozsudek. Senát přestal se žalobci komunikovat a věnoval se pouze žalovanému a sousedům žalobců, navíc v řízení o druhé žalobě označil sousedy jako účastníky řízení a seznámil je s výsledkem sporu, ačkoli když krajský úřad vrátil věc k novému projednání, sousedy již senát jako účastníky neurčil. Senát se vyhnul hodnocení nečinnosti žalovaného i krajského úřadu, v důsledku čehož žalobci museli čelit posměškům od obou správních orgánů i ministerstva pro místní rozvoj.

[3] K námitce podjatosti se vyjádřili členové senátu krajského soudu 30 A, jejichž podjatost je namítána. Všichni uvedli, že žalobce ani osoby jednající za žalovaného osobně neznají a nemají k nim ani k věci žádný vztah. Okolnosti uváděné žalobci nejsou podle členů senátu důvodem k jejich vyloučení z rozhodování ve věci.

[4] Námitka podjatosti není důvodná. [5] Na věc se užije § 8 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, pokud je se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům dán důvod k pochybnostem o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[6] Postup, kterým je věc odnímána zákonnému soudci (zde zákonnému senátu), je postupem výjimečným, k němuž mohou vést jen výjimečné okolnosti. Ty tu ovšem dány nejsou.

[7] Ze spisu vyplývá, že žalobci vedou spory se stavebním úřadem v souvislosti s řízením o odstranění stavby, respektive o obnovení předcházejícího stavu stavby: odstranění části obvodového zdiva při rekonstrukci střechy rodinného domu žalobců. Stavební úřad toto řízení zahájil na základě podnětu sousedů žalobců. Žalobci nesouhlasí s postupem stavebního úřadu a s rychlostí, s jakou úřad postupuje, brání se proto soudní cestou. Žalobci nesouhlasí rovněž s postupem soudu v těchto věcech a svůj nesouhlas vyjadřují mimo jiné prostřednictvím námitky podjatosti. K tomu však námitka podjatosti neslouží. Žalobci spatřují podjatost v procesním postupu soudu: ve formulaci rozhodnutí, v doručování a v určení osob zúčastněných na řízení v předchozích řízeních vedených u krajského soudu. Odlišné představy žalobců o tom, jak (a jak rychle) by měl krajský soud řízení vést, nezakládají podjatost členů rozhodujícího senátu. Stejně tak není NSS oprávněn při rozhodování o námitce podjatosti věcně přezkoumávat procesní postup soudu (natož správních orgánů) v jiných řízeních.

[8] NSS nezjistil, že by členové senátu 30 A měli jakýkoli poměr k věci či k účastníkům řízení, ostatně to ani žalobci netvrdili. Okolnosti, v nichž žalobci spatřují podjatost těchto soudců, spočívají v procesním postupu soudu (resp. tohoto senátu) v jiných řízeních a žádné pochybnosti o podjatosti soudců nevyvolávají.

[9] Pro úplnost NSS dodává, že formulace druhé věty § 8 odst. 1 soudního řádu správního v předchozím soudním řízení míří k tomu, aby o téže věci nerozhodovala na různých stupních soudního řízení stejná osoba. To není tento případ.

[10] NSS proto uzavřel, že členové a členka senátu 30 A Krajského soudu v Brně Mgr. Milan Procházka, Mgr. Karel Černín, Ph. D., a JUDr. Ing. Vendula Sochorová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 5/2021.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. března 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu