Nao 25/2021 - 41Usnesení NSS ze dne 26.02.2021

Nao 25/2021 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: P. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 6. 2020, čj. X, o námitce podjatosti,

takto:

Soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Lukáš Hlouch není vyloučenz projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 33 Ad 22/2020.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal žalobu ke Krajskému soudu v Praze proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 6. 2020 týkající se invalidního důchodu. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2020, které právní moci nabylo dne 29. 10. 2020, postoupil věc Krajskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému. Proti tomuto usnesení žalobce nepodal kasační stížnost.

[2] Krajský soud v Brně poučil žalobce o tom, že jeho věc projedná a rozhodne soudce JUDr. Lukáš Hlouch. Žalobce následně vznesl námitku podjatosti, v níž popisuje, o jakou věc se v projednávaném případě jedná. Podle jeho názoru vzhledem k tomu, že žalovaná sídlí v Praze, je zřejmá podjatost Krajského soudu v Brně, který je podle žalobce místně nepříslušný soud.

[3] JUDr. Lukáš Hlouch uvedl, že v projednávané věci nemá žádný osobní vztah k věci ani k žalobci. Skutečnost, že dříve rozhodoval v předchozích důchodových věcech žalobce, ho podle jeho názoru nevylučuje z projednání a rozhodnutí věci.

[4] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[5] Žalobce v námitce podjatosti netvrdil žádné skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti zmiňovaného soudce ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření soudce k námitce podjatosti. Námitka podjatosti je tedy dle § 8 odst. 1 s. ř. s.

nedůvodná. NSS dodává, že proti usnesení Krajského soudu v Praze o postoupení věci se žalobce měl případně bránit kasační stížností proti tomuto usnesení, jak byl v tomto usnesení poučen.

[6] NSS proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu