Nao 2/2011 - 146Usnesení NSS ze dne 19.01.2011

Nao 2/2011 - 146

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, se sídlem Čechovo nábřeží 1791, Pardubice, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 11. 2008 sp. zn. ZKI PU-O-40/236/2008/7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 18. 11. 2010, č. j. 52 Ca 9/2009 – 132, o námitce podjatosti uplatněné žalobcem,

takto:

Soudci Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, JUDr. Jan Dvořák, JUDr. Pavel Pelák a Mgr. Monika Chaloupková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 52 Ca 9/2009.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 16. 12. 2010 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 18. 11. 2010, č. j. 52 Ca 9/2009 – 134. Usnesením tamního soudu ze dne 22. 12. 2010 byl žalobce vyzván k uhrazení soudního poplatku, na nějž reagoval podáním ze dne 30. 12. 2010, v němž mimo jiné namítl podjatost předsedy senátu 52 Ca JUDr. Jana Dvořáka a všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, neboť se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům a jejich zástupcům je důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Krajský soud předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu, aby podle § 8 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o námitce podjatosti členů senátu 52 Ca Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jimiž jsou předseda senátu JUDr. Jan Dvořák a členové senátu JUDr. Pavel Pelák a Mgr. Monika Chaloupková. Předložil vyjádření členů tohoto senátu, podle něhož se nikdo z jeho členů necítí být v této věci podjatým soudcem a nikomu z nich není známa žádná skutečnost, z níž by měly vyplynout případné pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) o vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Za poměr soudce k věci se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl také soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům, kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů, mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, přátelský či naopak zjevně nepřátelský.

Žalobce neuvádí žádný konkrétní důvod ani skutečnost, ze které by bylo možné podjatost soudců JUDr. Jana Dvořáka, JUDr. Pavla Peláka a Mgr. Moniky Chaloupkové dovodit, omezil se toliko na citaci zákonného ustanovení. Ani z vyjádření uvedených soudců neplyne nic, z čeho by bylo možno pochybovat o jejich nepodjatosti; tyto skutečnosti nevyplynuly ani ze soudního spisu.

Námitka podjatosti vznesená nejmenovitě ke všem soudcům krajského soudu není přípustná. Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval jen takový soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudce, kterému věc náleží podle pravidel stanovených v rozvrhu práce soudu. Proto mají ve smyslu § 8 s. ř. s. účastníci řízení právo vyjádřit se k osobám soudců, ovšem pouze ve vztahu k takto konkrétně určenému soudci nebo soudcům, jde-li o věc senátní. Z tohoto důvodu nelze takto pojatou a formulovanou námitku podjatosti ve smyslu § 8 s. ř. s. uplatnit.

Nejvyšší správní soud proto podle § 8 odst. 5 s. ř. s. rozhodl tak, že soudci JUDr. Jan Dvořák, JUDr. Pavel Pelák a Mgr. Monika Chaloupková nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 52 Ca 9/2009, jakož i z provádění úkonů a rozhodování dle § 108 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 18. 11. 2010, č. j. 52 Ca 9/2009.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2011

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu