Nao 127/2015 - 27Usnesení NSS ze dne 07.05.2015

Nao 127/2015 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 11. 2014, čj. 29826/14/5100-31462-809436, o námitce podjatosti všech soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, vznesené žalobkyní v řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, pod sp. zn. 59 Af 4/2015,

takto:

Soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, Mgr. Hana Ptáčková, Mgr. Lucie Trejbalová, Mgr. Karolína Tylová, LL.M., a JUDr. Pavel Vacek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, pod sp. zn. 59 Af 4/2015.

Odůvodnění:

I. 1. Finanční úřad pro Liberecký kraj rozhodnutím ze dne 7. 5. 2014, čj. 774193/14/2605-05702-603261, zastavil řízení ve věci návrhu na povolení obnovy řízení podle § 106 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2014, čj. 29826/14/5100-31462-809436, změnil rozhodnutí finančního úřadu tak, že nahradil ve výroku slova „podle § 106 odst. 1 písm. b)“ slovy „podle § 106 odst. 1 písm. e)“ daňového řádu.

II. 3. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji usnesením ze dne 5. 2. 2015, čj. 62 Af 10/2015 – 12, postoupil místně příslušnému Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci.

4. Podáním ze dne 13. 4. 2015 žalobkyně vznesla námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci. Podle žalobkyně musí být věc přikázána jinému soudu z důvodu delegace nutné, jinak opět skutečně hrozí, že bude pokračováno „v dalším pokořování nezávislého, nestranného, odborného a spravedlivého rozhodování soudů“.

III. 5. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o námitce podjatosti podle § 8 odst. 5 s. ř. s. spolu s vyjádřením soudců úseku správního soudnictví Mgr. Hany Ptáčkové, Mgr. Lucie Trejbalové, Mgr. Karolíny Tylové, LL.M., a JUDr. Pavla Vacka. Soudci shodně prohlásili, že se necítí být podjatí a že k žalobkyni ani k posuzované věci nemají žádný osobní vztah.

IV. 6. Úvodem Nejvyšší správní soud předesílá, že se zabýval námitkou podjatosti pouze ve vztahu k soudcům specializovaných senátů úseku správního soudnictví Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, protože pouze tito soudci se mohou vzhledem k obsahu žaloby směřující proti rozhodnutí žalovaného podílet na projednání a rozhodnutí dané věci. Podle rozvrhu práce krajského soudu pro rok 2015 jsou těmito soudci Mgr. Hana Ptáčková, Mgr. Lucie Trejbalová, Mgr. Karolína Tylová, LL.M., a JUDr. Pavel Vacek.

7. Námitka podjatosti vznesená žalobkyní ve věci sp. zn. 59 Af 4/2015 podáním doručeným krajskému soudu dne 13. 4. 2015 faxem, resp. dne 17. 4. 2015 poštou, není důvodná.

8. Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou také soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

9. Za poměr k věci ve smyslu citovaného ustanovení se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl rovněž soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání nebo ze spisu. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům pak mohou vedle vztahů příbuzenských a obdobných vzniknout i tehdy, je-li vztah soudce k účastníkům, popř. jejich zástupcům nepřiměřeně přátelský či naopak zjevně nepřátelský.

10. Námitka podjatosti, kterou účastník řízení může uplatnit podle § 8 odst. 5 s. ř. s., musí být zdůvodněna a účastník řízení musí uvést konkrétní skutečnosti, z nichž tvrzenou podjatost dovozuje. Rozhodnutí o vyloučení soudce totiž představuje výjimku z ústavní zásady, podle které nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, přičemž příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudu nebo soudci a přikázána jinému soudu nebo soudci, je vyhrazen pouze pro ojedinělé případy. Soudce může být vyloučen z projednání a rozhodnutí přidělené věci jen ze skutečně závažných důvodů, které mu brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

11. Žalobkyně neuvedla žádné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti výše jmenovaných soudců. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření dotčených soudců.

12. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, Mgr. Hana Ptáčková, Mgr. Lucie Trejbalová, Mgr. Karolína Tylová, LL.M., a JUDr. Pavel Vacek, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 59 Af 4/2015. Neshledal proto ani důvod pro přikázání věci jinému soudu podle § 9 odst. 1 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. května 2015

JUDr. Jan Passer

předseda senátu