Nad 70/2013 - 46Usnesení NSS ze dne 12.12.2013

Nad 70/2013 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. M., proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2013, č. j. 1696/1.30/13/14.3, o určení místní příslušnosti soudu,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci je místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce ze dne 26. 6. 2013, č. j. 1696/1.30/13/14.3, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 12. 3. 2013, č. j. 4452/5.30/13/14.3.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 23. 10. 2013, č. j. 10 A 104/2013 - 38, postoupil věc Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že má-li žalobkyně místo podnikání v Havlíčkově Brodě, je podle ust. § 7 odst. 3 s. ř. s. místně příslušným soudem k projednání žaloby Krajský soud v Brně.

Krajský soud v Brně vyslovil nesouhlas s postoupením věci a podle ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil věc k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Svůj nesouhlas odůvodnil tím, že v dané věci je ve smyslu ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. místně příslušným Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má žalobkyně místo podnikání.

Základní pravidlo pro určení místní příslušnosti soudů k projednávání žalob ve správním soudnictví obsahuje ust. § 7 odst. 2 s. ř. s., podle kterého je rozhodujícím pro místní příslušnost soudu sídlo správního orgánu I. stupně, který napadené rozhodnutí vydal nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Ke dni 26. 11. 2012, účinností zákona č. 396/2012 Sb. (dále jen „novelizační zákon“), došlo k rozšíření ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. o další řízení, v nichž dochází k prolomení uvedeného základního pravidla o místní příslušnosti.

Podle ust. § 7 odst. 3 s.ř.s. je ve věcech zaměstnanosti příslušný k řízení krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

V dané věci má žalobkyně bydliště v Havlíčkově Brodě a podle přílohy 3. bodu 13. ve spojení s přílohou 2. bodem 6. zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, patří území obce Havlíčkův Brod do obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, který náleží do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. K projednání žaloby je proto příslušný tento krajský soud.

Nesouhlas Krajského soudu v Brně s postoupením věci je tedy důvodný, a proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Krajský soud v Hradci Králové.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu