Nad 27/2013 - 36Usnesení NSS ze dne 26.06.2013

Nad 27/2013 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2011, č. j. 2011/59817 – 421, v řízení o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci Krajským soudem v Ostravě, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Ad 26/2013,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci je příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě obdržel dne 30. 1. 2012 žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2011, č. j. 2011/59817 – 421, vydaného ve věci vyřazení žalobce z evidence uchazečů o zaměstnání.

Usnesením ze dne 17. 10. 2012, č. j. 38 Ad 3/2012 – 24, které nabylo právní moci dne 5. 11. 2012 (dále jen „usnesení o postoupení věci“), postoupil Krajský soud v Ostravě věc Městskému soudu v Praze s odůvodněním, že dle ustanovení § 7 odst. 2, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve znění platném ke dni vydání usnesení, byl k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. V posuzované věci byl od 1. 1. 2012 prvostupňovým orgánem ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání Úřad práce, jehož sídlem je Praha. Krajský soud v Ostravě proto věc postoupil Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze s postoupením věci nesouhlasil a předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. Svůj postup odůvodnil poukazem na ustanovení článku XXV, části šestnácté zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o změně občanského soudního řádu“). Dle tohoto ustanovení věci správního soudnictví ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi, v nichž byla dána místní příslušnost Městského soudu v Praze a v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí krajské soudy místně příslušné podle § 7 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění tohoto zákona; to neplatí, je-li Městský soud v Praze místně příslušným soudem i podle § 7 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., ve znění tohoto zákona. Městský soud proto s ohledem na bydliště žalobce považoval za místně příslušný Krajský soud v Ostravě.

Usnesení o postoupení věci bylo vydáno dne 17. 10. 2012. Dle § 7 odst. 2 s. ř. s. ve znění platném do 26. 11. 2012 nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Dle odstavce 3 téhož ustanovení ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

Ustanovení článku XXV, části šestnácté zákona o změně občanského soudního řádu, jehož se dovolává Městský soud v Praze, nabylo dle článku XXXIV téhož zákona účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona, tj. dnem 26. 11. 2012. Článkem XXIV zákona o změně občanského soudního řádu došlo dále ke změně ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s., dle něhož se nově určuje místní příslušnost soudu podle bydliště navrhovatele i ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi.

Nejvyšší správní soud zhodnotil postup obou soudů a dospěl k závěru, že Krajský soud v Ostravě postoupil věc Městskému soudu v Praze správně dle platné a účinné právní úpravy v době vydání usnesení o postoupení věci. Od 26. 11. 2012 je však dle ustanovení článku XXIV a XXV zákona o změně občanského soudního řádu, který mimo jiné novelizoval i s. ř. s., místně příslušným soudem k vyřízení věci týkající se vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště. V právě posuzované věci se jedná o věc nerozhodnutou do dne účinnosti zákona o změně občanského soudního řádu. Žalobce má bydliště v Havířově, který patří do obvodu Krajského soudu v Ostravě.

Ze shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud rozhodl, že v dané věci je dle článku XXV, části šestnácté zákona o změně občanského soudního řádu, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 3 s. ř. s., ve znění účinném od 26. 11. 2012, k řízení příslušný Krajský soud v Ostravě, v jehož obvodu má bydliště žalobce. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. jsou soudy rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce vázány.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu