Na 318/2014 - 9Usnesení NSS ze dne 11.09.2014

Na 318/2014 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: H. H., proti žalovanému: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, b) Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 117, Veselí nad Moravou, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného a) ze dne 29. 7. 2014, č. j. MPSV-UM/5961/14/4S-JMK, a proti rozhodnutí žalovaného b) ze dne 4. 7. 2014, č. j. 32891/2014/VNM,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 21. 8. 2014 doručeno písemné podání, v němž podatelka předně namítala, že její matce (A. H.) nebyl přiznán příspěvek na péči, jak vyplývá z přiloženého rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Veselí nad Moravou, ze dne 4. 7. 2014, č. j. 32891/2014/VNM, vydaného v prvním stupni. Podatelka dále napadala rovněž k žalobě přiložená rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Veselí nad Moravou, ze dne 22. 4. 2014, č. j. 197447/14/HO, vydané v prvním stupni, a odvolací rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. 7. 2014, č. j. MPSV-UM/5961/14/4S-JMK, jimiž byl její matce přiznán pouze průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ namísto požadovaného průkazu označeného symbolem „ZTP“.

Nejvyšší správní soud posoudil podání z hlediska jeho obsahu jako žalobu napadající zmíněná rozhodnutí správních orgánů a dospěl k závěru, že není k řízení o této žalobě věcně příslušný. Podle § 12 odst. 1 s. ř. s. „Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem“. Nejvyšší správní soud je tak v soudním řízení správním příslušný rozhodovat v některých věcech volebních, ve věcech politických stran a politických hnutí, o kompetenčních žalobách, o návrzích na zrušení opatření obecné povahy a o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů jednajících ve správním soudnictví.

O takovou věc se v daném případě nejedná. Podání doručené Nejvyššímu správnímu soudu svým obsahem brojí jednak proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o nepřiznání příspěvku na péči a dále proti rozhodnutím správních orgánů obou stupňů, jimiž byl oprávněné A. H. přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ namísto požadovaného průkazu označeného symbolem „ZTP“. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že k řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. s. ř. s. není věcně příslušný a není tedy oprávněn se touto věcí meritorně zabývat.

Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k rozhodování mj. o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušné krajské soudy.

Místní příslušnost je v daném případě upravena v § 7 odst. 3 s. ř. s., který, ve znění účinném od 27. 11. 2012, stanoví, že ve věcech „průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož

obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.“.

K projednání předmětné žaloby je tedy místně příslušný krajský soud, do jehož obvodu spadá obec, v níž má podatelka bydliště. Tímto soudem je tudíž Krajský soud v Brně. Nejvyšší správní soud proto podle § 7 odst. 4 s. ř. s. postoupil věc k vyřízení Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému. Bude na krajském soudu, aby v posuzovaném případě nejprve posoudil splnění podmínek řízení, včetně vyjasnění, zda podatelka podala žalobu osobně (a pokud ano, zda je k takovému podání oprávněna), či zda ji podává jako zástupkyně své matky (se shodným bydlištěm jako podatelka). Pokud jde o část žaloby napadající rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči, bude třeba dále ověřit, zda žaloba pouze nesprávně směřuje proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Brně jakožto správního orgánu prvního stupně, ačkoli zde již v době podání žaloby existovalo rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu, či zda žaloba byla podána, aniž by byly vyčerpány řádné opravné prostředky ve správním řízení (čili aniž by bylo podáno odvolání či vyčkáno rozhodnutí odvolacího orgánu).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu