Na 281/2013 - 8Usnesení NSS ze dne 31.10.2013

Na 281/2013 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., v právní věci žalobců a) P. S., b) M. S., proti žalovanému Městskému úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebnímu a životního prostředí, se sídlem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, zn. MUNMNM/39469/2013/3,

takto:

I. Žádost žalobců o ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

II. Návrh žalobců doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 10. 2013 se odmítá.

Od ůvodnění:

Žalobci se podáním označeným jako „stížnost – opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu“ doručeným zdejšímu soudu dne 23. 10. 2013 domáhají přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 16. 10. 2013, zn. MUNMNM/39469/2013/3, kterým bylo rozhodnuto podle § 28a odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, o tom, že zde blíže specifikovaná zvířata (psi), umístěná t. č. do náhradní péče v Azylu pro opuštěná zvířata, se stávají vlastnictvím státu. Dále žalobci požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K návrhu žalobci připojili kopii odvolání proti označenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně, které u něj podali dle podacího razítka dne 22. 10. 2013.

Podle § 68 písm. a) s. ř. s. žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal – li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští – li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Žalobci dosud nevyčerpali opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jejich návrh je tedy podle § 68 písm. a) s. ř. s. nepřípustný a Nejvyšší správní soud tak ani není soudem věcně a místně příslušným k jeho projednání, proto tento návrh podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl.

Současně Nejvyšší správní soud zamítl žádost žalobců o ustanovení zástupce z řad advokátů již proto, že tohoto zastoupení není podle § 35 odst. 8 s. ř. s. nezbytně třeba, neboť jejich návrh byl pro nepřípustnost odmítnut.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že i za situace, v níž by žalobci vyčerpali opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, by nebyl jejich návrh přípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť o návrhu podaném ve věci rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo rozhodnuto podle § 28a odst. 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání o tom, že se zvířata stávají vlastnictvím státu, je příslušný podle části páté občanského soudního řádu (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem) rozhodnout v občanském soudním řízení okresní soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu