Na 135/2020 - 6Usnesení NSS ze dne 25.09.2020

Na 135/2020-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a Mgr. Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: J. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel 9. 9. 2020 podání žalobce nazvané jako žaloba. Předmět podání je označen jako „Zneužití pravomoci“ a žalobce se návrhem domáhá ukončení či zastavení osmnácti různých činností, které přičítá Ministerstvu vnitra.

[2] Podání doručené Nejvyššímu správnímu soudu svým obsahem nebrojí proti rozhodnutí, ani proti nečinnosti správního orgánu, nýbrž proti vymezeným činnostem žalovaného, jedná se proto o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že není k řízení o této žalobě věcně příslušný. V souladu s § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu věcně příslušné krajské soudy.

[3] Místní příslušnost obecně stanoví § 7 odst. 2 s. ř. s., dle kterého je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Jelikož má žalovaný sídlo v Praze, je k projednání předmětné žaloby místně příslušný Městský soud v Praze.

[4] Podle § 7 odst. 5 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto v souladu s uvedeným ustanovením postoupil věc Městskému soudu v Praze jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 25. září 2020

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu