Na 10/2011 - 11Usnesení NSS ze dne 24.03.2011

Na 10/2011 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D., a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci navrhovatelky L. S. S., ve věci nejasného návrhu ze dne 3. ledna 2011 označeného „Námitka na EXEKUCE srážkou z PID u ČSSZ Pha KASAČNÍ STÍŽNOST“,

takto:

I. Návrh se odmítá. II. Navrhovatelce se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Podání navrhovatelky ze dne 3. 1. 2011 označené jako „Námitka na EXEKUCE srážkou z PID u ČSSZ Pha KASAČNÍ STÍŽNOST“ postrádá obecné náležitosti podání podle ust. § 37 odst. 3 s. ř. s., příp. § 42 odst. 4 o. s. ř., neboť z něj není jednoznačně seznatelné, čeho se týká a co navrhovatelka navrhuje. Není zřejmé, zda se domáhá zrušení nějakého nezákonného rozhodnutí správního orgánu, případně vícero takovýchto rozhodnutí, nebo zda se domáhá ochrany proti nečinnosti správního orgánu, event. proti nezákonnému zásahu, pokynu či donucení správního orgánu, zda se jedná o opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí, příp. zda se domáhá zcela něčeho jiného.

Nejvyšší správní soud proto navrhovatelku usnesením ze dne 18. 1. 2011, č. j. Na 10/2011 - 2, vyzval dle § § 37 odst. 5 s.ř.s. k odstranění vad tohoto podání, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení uvedeného usnesení. V usnesení navrhovatelku poučil o pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a o pravomoci soudů rozhodujících v občanském soudním řízení, přičemž současně navrhovatelku poučil o tom, jak má doplnění návrhu provést, aby bylo možno její návrh posoudit a dovodit, o jaký návrh se jedná. Současně navrhovatelku poučil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud jej odmítne.

Uvedené usnesení bylo navrhovatelce doručeno dne 24. 1. 2011 a navrhovatelka na něj reagovala podáním doručeným soudu 8. 2. 2011. Jakkoli je z něj zřejmé, že podání se týká exekučních řízení vedených proti žalobkyni jako povinné, nelze z něj však stále seznat, co navrhovatelka navrhuje. Není zřejmé, zda se domáhá zrušení nějakého nezákonného rozhodnutí správního orgánu, případně vícero takovýchto rozhodnutí, nebo zda se domáhá ochrany proti nečinnosti správního orgánu, event. proti nezákonnému zásahu, pokynu

č. j. Na 10/2011 - 12

či donucení správního orgánu, zda se jedná o opravný prostředek proti soudnímu rozhodnutí, příp. zda se domáhá zcela něčeho jiného.

S ohledem na to, že navrhovatelka tak svůj návrh ani přes výzvu neopravila způsobem, který by umožňoval v řízení dále pokračovat, soud návrh odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2011

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

předsedkyně senátu