Konf 24/2005Usnesení NSS ze dne 14.08.2006

Konf 24/2005-8

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Marie Žišková, o návrhu senátu č. 22 Krajského soudu v Ostravě na rozhodnutí sporu o věcnou příslušnost mezi ním a senátem č. 23 téhož krajského soudu, a dalších účastníků: žalobců a) A. H., b) PaedDr. M. L., c) K. L., a žalovaného S. b. d. S., ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 66/2005 (dříve 23 C 25/2004),

takto:

Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 66/2005, o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, je soud v občanském soudním řízení.

Odůvodnění:

Senát č. 22 Krajského soudu v Ostravě se obrátil na zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. s návrhem na zahájení kompetenčního sporu, který vznikl ve shora označené právní věci mezi ním, jakožto specializovaným senátem pro věci správního soudnictví, a senátem č. 23 téhož soudu. V návrhu poukázal především na § 46 odst. 4 s. ř. s. a na § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. a dále uvedl: Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě dne 24. 3. 2004 se žalobci domáhali přezkoumání rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze dne 1. 6. 1999, čj. V 93057/1999, kterým byl podle zákona č. 265/1992 Sb. povolen vklad práva do katastru nemovitostí. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2004, čj. 23 C 25/2004-17, byla žaloba podle § 250g odst. 1 o. s. ř. odmítnuta. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 1. 2005, čj. 1 Co 138/2004-31, bylo toto usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušeno a věc byla vrácena tomuto krajskému soudu k dalšímu řízení s tím, že ve věci neměl soud rozhodnout podle § 244 a § 250g odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť pro tento postup nebyly splněny zákonné procesní podmínky. Dále vrchní soud dovolil, že bylo rozhodnuto v rozporu s § 31 s. ř. s. a že ve věci měl rozhodovat specializovaný senát pro věci správního soudnictví podle soudního řádu správního. S odkazem na toto usnesení vrchního soudu byla věc přidělena do senátu specializovaného pro věci správního soudnictví, konkrétně do senátu č. 22. Tento senát však s názorem vyjádřeným v usnesení vrchního soudu nesouhlasil. V návrhu dále obšírněji poukázal na právní úpravu obsaženou v soudním řádu správním, účinnou od 1. 1. 2003, a v části páté občanského soudního řádu, jmenovitě pak na § 249 odst. 1 o. s. ř. Dovodil, že se jedná o věc, která vyplývá z občanskoprávních vztahů a žaloba ve správním soudnictví je i se zřetelem na § 68 písm. b) s. ř. s. nepřípustná.

Při řešení vzniklého sporu mezi senáty Krajského soudu v Ostravě zvláštní senát vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

I když by bylo možné vést teoretické spory, zda rozhodnutí správního orgánu ve věci vkladu práva k nemovitosti je rozhodnutím ve věci soukromoprávní či veřejnoprávní, je třeba i pro rozhodnutí tohoto kompetenčního sporu vycházet z platné právní úpravy, především z § 249 odst. 2 o. s. ř. Toto ustanovení upravuje věcnou příslušnost (krajských soudů) pro řízení podle části páté o. s. ř. a zařazuje tak - jednoznačně, i když nikoli výslovně - uvedená správní rozhodnutí mezi soukromoprávní, jejichž přezkum náleží soudům rozhodujícím v občanském soudním řízení.

V žádném případě nemůže být kriteriem pro toto rozlišení posouzení, zda dotyčné (přezkoumávané) správní rozhodnutí nabylo již právní moci či nikoliv, jak dovodil ve svém usnesení Vrchní soud v Olomouci. Podstatný je vždy charakter správního rozhodnutí (v tomto případě navíc se zřetelem na uvedenou právní úpravu), resp. charakter právních vztahů, které napadené rozhodnutí zakládá, mění, ruší, či deklaruje. Ostatně nejen v řízení podle části páté o. s. ř., ale i ve správním soudnictví jsou zásadně přezkoumávána pravomocná správní rozhodnutí.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že příslušným vydat rozhodnutí je soud v občanském soudním řízení.

Pro úplnost je nutno konstatovat, že i žaloba v předmětné věci byla - především z hlediska jejího petitu a vymezení účastníků řízení (žalovaného) - formulována jako návrh na zahájení řízení podle § 244 a násl. o. s. ř.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány i soudy. Dále tedy bude Krajský soud v Ostravě pokračovat v řízení podle části páté o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. srpna 2006

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu