Konf 21/2008 - 89Usnesení NSS ze dne 11.05.2009

Základní podmínkou pro to, aby se jednalo o kompetenční spor je, že dvě či více stran vedou řízení o totožné věci. Za totožné věci se považují takové věci, kde je dána totožnost předmětu řízení a totožnost účastníků řízení.

Konf 21/2008 - 89

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Petr Příhoda, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Ing. P. B., zastoupeného JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Těsnohlídkova 9, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Policií ČR, útvarem pro odhalování organizovaného zločinu a Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě na straně jedné a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva na straně druhé, za další účasti: Technoex spol. s r. o., se sídlem Ostrava, Nádražní 22, ve věcech vedených u Policie ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pod sp. zn. ÚOOZ-36/TČ-2008-37-E6, u Krajského státního zastupitelství v Ostravě pod sp. zn. 4 KZV 49/2006 a u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva pod sp. zn. TA 115/2008,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 20. 5. 2008 se navrhovatel obrátil na tento senát s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu shora označených účastníků.

Navrhovatel v tomto návrhu na zahájení řízení rekapituluje dosavadní průběh řízení vedeného u Policie ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, Krajského státního zastupitelství v Ostravě a u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, dovozuje nesprávnost postupu uvedených orgánů činných v trestním řízení, zejména namítá, že skutky navrhovatele nemohou být trestným činem. Zároveň má za to, že postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva vychází ze správné kvalifikace skutku. Navrhuje, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušným k řízení a rozhodnutí je Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Zároveň podal návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém se domáhal, aby zvláštní senát uložil Policii ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zdržet se předložení věci státnímu zástupci, in eventum, aby se dozorový státní zástupce, v daném případě státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zdržel podání obžaloby.

Navrhovatelem označení účastníci kompetenčního sporu ve vyjádřeních k návrhu zejména poukázali na to, že ke kompetenčnímu sporu nedošlo, neboť se v trestním řízení a ve správním řízení nejedná o totožné věci. Zároveň předložili kopie rozhodných procesních úkonů, o jejichž správnosti nemá zvláštní senát důvod pochybovat (ostatně odpovídají i tvrzením o průběhu řízení uvedených v návrhu na zahájení řízení o kompetenčním sporu).

V této věci se zvláštní senát v prvé řadě zabýval otázkou, zda vůbec došlo ke kompetenčnímu sporu a zda je tedy dán důvod k rozhodnutí o něm. O tom zvláštní senát uvážil takto.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. se podle tohoto zákona postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost (dále jen „pravomoc“) vydat rozhodnutí jehož stranami jsou

a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Podle § 1 odst. 2 téhož zákona kompetenčním sporem je spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o nichž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Jinak tedy řečeno, základní podmínkou pro to, aby se jednalo o kompetenční spor je, že dvě, či více stran vedou řízení o totožné věci. Ustálená judikatura i právní věda za totožné věci považují takové věci, kde je dána totožnost předmětu řízení a totožnost účastníků řízení. Tak tomu však v daném případě není.

Proti navrhovateli je vedeno trestní řízení pro trestný čin podle § 124d odst. 1 trestního zákona. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem. U Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva je pak (jak vyplývá především z oznámení o zahájení správního řízení ze dne 28. 5. 2008) pod sp. zn. TA 115/2008 vedeno správní řízení s právnickou osobou – společností TECHNOEX, spol. s r. o., pro porušení § 16 odst. 3 zákona č. 156/2006 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, konkrétně pro uvedení střelných zbraní a střeliva na trh bez ověření a označení zkušební značkou. Jedná se tedy nejen o odlišné účastníky řízení, ale i odlišný předmět řízení. Již z tohoto důvodu nejde o kompetenční spor, a návrh bylo nutno odmítnout za přiměřeného použití § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb. Proto nebylo možné rozhodnout ani o návrhu na předběžné opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. května 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu