Aprn 2/2012 - 4Usnesení NSS ze dne 23.02.2012

Aprn 2/2012 - 4

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové o návrhu navrhovatele: P. Č., na určení lhůty k provedení procesního úkonu v řízení vedeném u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 8 As 115/2011

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 9. 2. 2012 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 2. 2012 se navrhovatel domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem ve věci sp. zn. 8 As 115/2011 či Městským soudem v Praze u žádosti o nahlédnutí do spisu (podání ze dne 18. 4. 2011), pakliže soud dosud o ní nevydal rozhodnutí a přezkum před adresovaným soudem započal.

Ze spisového materiálu, který si senát vyžádal, vyplynulo, že Městský soud v Praze vydal dne 6. 4. 2011 usnesení č. j. 3 Na 111/2011-15, kterým odmítl návrh žalobce ze dne 31. 1. 2011 podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.; toto usnesení nabylo právní moci dne 13. 4. 2011.

Navrhovatel dne 28. 4. 2011 požádal Městský soud v Praze o povolení nahlédnutí do spisu, proti výše uvedenému usnesení rovněž podal kasační stížnost.

Kasační stížnost je vedena u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 115/2011. Ze soudního spisu Nejvyššího správního soudu bylo zjištěno, že navrhovatel byl zdejším soudem vyzván usnesením ze dne 25. 1. 2012, č. j. 8 As 115/2011 - 41 k odstranění vad kasační stížnosti a k dalším úkonům, jichž je pro kasační řízení třeba.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Průtahy v řízení znamenají, že v soudním procesu dochází k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu či dokonce ke vzniku excesivního stavu, kdy dochází k nečinnosti soudu. Podle § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích se soud při posuzování oprávněnosti návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu zabývá otázkou, zda v řízení dochází k průtahům, s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu.

V případě podání kasační stížnosti soudní řád správní v § 108 (ve znění do 31. 12. 2011) ukládá krajskému soudu, vůči jehož rozhodnutí tento opravný prostředek směřuje, učinit nezbytné procesní úkony, a poté předložit kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Tak se také v dané věci stalo, a kasační stížnost byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 12. 2011 včetně příslušného spisového materiálu. Vzhledem k tomu, že spisový materiál se u Městského soudu v Praze nenachází, lze do spisu nahlédnout u Nejvyššího správního soudu; o to, jak se podává ze spisu, navrhovatel nepožádal. V řízení nyní vedeném k návrhu na určení lhůty nelze proto určit Městskému soudu v Praze, aby navrhovateli umožnil nahlédnout do spisu, pokud se spisový materiál u něho nenachází.

Nelze přisvědčit ani důvodnosti návrhu stran rozhodování osmého senátu ve věci sp. zn. 8 As 115/2011, neboť ze strany tohoto senátu byly činěny úkony potřebné pro další řízení bez zbytečného odkladu po obdržení kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého stát hradí náklady řízení o návrhu na určení lhůty jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2012

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu